Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011980
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 14 §

V 30.1.2019, Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Helsingin kaupunginvaltuusto on 11.12.2013 § 441 päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista koskien kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännössä määrätään muun muassa kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä: toimielimistä, toimielinten tehtävistä ja toimivallasta, keskushallinnosta, tarkastusvirastosta ja toimialoista, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta sekä sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista.

Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, joissa määrätään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan linjauksista, tavoitteista ja osa-alueista sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyistä.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2013 tekemä päätös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista on vuoden 2015 kuntalain voimaantulon ja uuden hallintosäännön hyväkymisen johdosta tarpeen päivittää.

Perusteiden valmistelu

Kansliapäällikkö on asettanut kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän, jonka ohjauksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on valmisteltu. Koordinaatioryhmän tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tasoa ja kehittämistarpeita Helsingin kaupunkikonsernissa. Koordinaatioryhmä koostuu keskushallinnon, toimialojen, liikelaitoksien ja suurimpien tytäryhteisöjen edustajista. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Helsingin kaupungilla on voimassa kaupunginhallituksen 23.11.2015 § 1125 hyväksymä ohje Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa, jossa on kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja toteuttamistavat kaupunginhallituksen alaisissa toiminnoissa.

Tarkoitus on, että myös jatkossa kaupunginhallitus antaisi ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Nykyiseen ohjeeseen tehdään tarvittavat päivitykset vuoden 2019 aikana.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 09 310 36582

sari.kyllonen@hel.fi

Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36117

juha.kesanen@hel.fi