Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, viestintäosasto, johtavan sovittelunohjaajan virka, työavain 47-123-18

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012008
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27

Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, viestintäosasto, johtavan sovittelunohjaajan virka, työavain 47-123-18

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi YAMK Sini Heino-Mouhun Helsingin kaupungin palvelukseen johtavan sovittelunohjaajan virkaan (vakanssinumero 027 604) 3 453,31 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin räätälöidyin ehdoin 1.1.2019 alkaen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran toimipaikka on palvelussuhteen alkaessa kaupunginkanslia/viestintäosasto/osallisuus ja neuvonta -yksikkö/sovittelutoiminta.

Päätöksen perustelut

Johtavan sovittelunohjaajan virka (vakanssinumero 027 604) tuli haettavaksi viranhaltijan irtisanoutuessa tehtävästä 31.12.2018 lukien. Johtavan sovittelunohjaajan virka on ollut julkisesti haettavana 15.-31.10.2018 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Kansliapäällikön 7.6.2017 § 29:n tekemän päätöksen toimivallan siirtämisestä keskushallinnossa kanslian henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa mukaan virkaan ottaa viestintäjohtaja.

Johtava sovittelunohjaaja vastaa sovittelupalvelun toimeenpanosta Helsingissä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään kokemusta esimies- ja johtamistyöstä. Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa joista 9:llä oli vaadittu kelpoisuus tehtävään. Haastatteluihin kutsuttiin koulutuksen ja työkokemuksen perusteella viisi hakijaa joista yksi sittemmin perui hakemuksensa ennen haastatteluiden alkamista. Haastattelijoina toimivat 6.-14.11.2018 osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä ja neuvontapäällikkö Anne Nissinen osallisuus- ja neuvontayksiköstä. 16.11.2018 viestintäjohtaja Liisa Kivelä ja Johanna Seppälä viestintäosastolta haastattelivat kahta hakijaa, jotka osoittivat ensimmäisellä haastattelukierroksella parhaan sopivuuden viran hoitamiseen.

Sini Heino-Mouhu on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla aluetyön erilaisissa tehtävissä vuodesta 2008 alkaen toiminnanohjaajana, projektivastaavana, aluetyön päällikkönä ja johtavana sosiaaliohjaajana. Tätä aiemmin hän on ollut Kalliolan setlementin kehittämisyksikössä yhdyskuntatyöntekijänä 1 vuoden ja 4 kuukautta sekä Helsingin sosiaaliviraston lastensuojelun avohuollossa 3 vuotta ja päivähoidossa 13 vuotta. Viime vuosina työtehtäviin on kuulunut kaupungin asukastalotoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

********** on valtiotieteiden maisteri ja hän on työskennellyt vuodesta 2012 Helsingin kaupungilla erilaisissa sosiaalityön tehtävissä joista 2 vuotta ja 7 kuukautta johtavan sosiaalityöntekijän sijaisuudessa. Lisäksi hänellä on yli 16 vuoden kokemus viestintäpäällikön tehtävästä ja tuntemusta sovittelutoiminnasta käräjäoikeuden lautamiehenä toimimisen kautta.

********** on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Hän on työskennellyt 3 vuotta ja 6 kuukautta sovittelunohjaajana Helsingin kaupungilla sekä tehnyt vuonna 2018 kahdeksan kuukautta johtavan sovittelunohjaajan viransijaisuutta. Tätä aiemmin hän on toiminut vuoden käräjänotaarina, 7 kuukautta käräjäsihteerinä ja talouspäällikkönä 11 vuotta ja 3 kuukautta.

********** on sosionomi YAMK ja työskentelee Kansaneläkelaitoksessa tiimipäällikön sijaisuudessa, josta hänelle on kertynyt kokemusta vuosi. Tätä aiemmin hän on työskennellyt Kansaneläkelaitoksella ratkaisuasiantuntijana 9 vuotta ja 7 kuukautta.

Haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota esimies- ja johtamiskokemukseen. Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi YAMK Sini Heino-Mouhulla on parhaat edellytykset johtavan sovittelunohjaajan viran hoitamiseen kaupunginkansliassa.

Päätös tullut nähtäväksi 23.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Seppälä, osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 79780

johanna.m.seppala@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja