Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle talousarviokohdan 3 10 02 Rakennukset vuoden 2018 sitovan toimintakatteen alittamisesta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012352
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 635 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne, vuoden 2018 käyttömenojen ylittämiseksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 31001 Kaupunkirakenne, oikeuden ylittää sille vuodeksi 2018 myönnetyt käyttötalouden määrärahat 907 000 eurolla.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunki on luovuttanut Espoossa omistamansa maa-alueet vastikkeetta Espoon kaupungille korvauksena saamastaan maankäyttösopimuksesta Espoon Viherlaaksossa. Maa-alueen luovutuksesta on kirjattu myyntivoittoa talousarviokohdalle 31001 Kaupunkirakenne käyttötuloihin 503 213,22 euroa ja Helsingin kaupungin saamasta maankäyttösopimuksesta on kirjattu käyttömenojen muihin kuluihin 504 000 euroa. Lisäksi Helsingin kaupunki on myynyt Helsingin Kristillisen koulun rakennuksen, jonka myynnistä on kirjattu talousarviokohdalle 31001 Kaupunkirakenne käyttömenoihin myyntitappiota 241 000 euroa. Talousarviossa ei ole varauduttu kiinteistökaupoista eikä vaihtokaupoista aiheutuviin kuluihin, jotka ovat yhteensä 745 000 euroa. Kaupunginkanslian kanssa on sovittu, että kulut haetaan vuoden lopussa ylitysoikeutena.

Maankäyttö- ja kaupunkirakennepalvelukokonaisuudella on vuonna 2018 työskennellyt kolme HKL-Liikelaitoksen rahoittamaa projektihenkilöä Raide-Jokerin jatkosuunnittelussa, valmistelussa ja toteutusprojektin välisen yhteistyön koordinoinnissa. Lisäksi on ollut kaksi henkilöä liikenteenhallinnan järjestelmien kehittämis- ja ylläpitotehtävissä Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksessa. Näiden yhteenlasketut palkkakustannukset jaetaan yhdessä Helsingin kaupungin 50 %, Vantaan 25 % sekä Espoo 25 % kesken. Helsingin kaupunki maksaa kaikille yllämainituille henkilöille palkkamenot talousarviokohdasta 31001. Palkkamenot laskutetaan HKL:stä sekä Espoolta ja Vantaalta. Laskutettu palkkameno on aiemmin kirjattu menon oikaisuksi palkkamenoihin. Uuden ohjeistuksen mukaan palkkamenojen oikaisua ei voida enää tehdä, vaan asianosaisilta laskutettu summa kirjataan tuloksi ja kustannukset talousarviokohdan menoksi. Raide-Jokerin osalta palkkamenot ovat vuonna 2018 sivukuluineen yhteensä 144 000 euroa ja PLH-keskuksen osalta 18 000 euroa, eli yhteensä 162 000 euroa. Talousarviossa ei ole varauduttu palkoista aiheutuviin kuluihin, jotka ovat yhteensä 162 000.

Yllämainitut kulut ovat vuonna 2018 yhteensä 907 000 euroa, eikä niitä ole otettu huomioon talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne käyttömenobudjetissa. Menokirjaukset edellyttävät, että talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne määrärahaa tulisi saada ylittää.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637

pekka.tirkkonen@hel.fi