Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2019

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012370
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 644 §

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2019

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talouspäällikkö Leena Sutela. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne, palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion esirakentamis- sekä katu- ja puistoinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80103, 80301, 80401) ja teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden menot jaetaan palvelukokonaisuuskohtaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus Talousarviokohta Sitova erä   1000 €
       
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne  31001 Käyttömenot   37 191 €
Palvelut- ja luvat  31001 Käyttömenot   40 541 €
Hallinto- ja tukipalvelut  31001 Käyttömenot   28 115 €
       
Rakennukset ja yleiset alueet: Rakennetun omaisuuden hallinta infraomaisuus sekä ylläpidon yleiset alueet ja kaupunkitekniikka  31001 Käyttömenot   86 203 €
       
Rakennukset  31002 Toimintakate 238 655 €
Asuntotuotanto  31003 Toimintakate     3 702 €

 

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma on esitetty liitteessä nro 1.

Sulje

Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän talousarvion mukaisiksi.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.10.2018 mukaan käyttömenoihin on osoitettu lisämäärärahaa 2 milj. euroa talousarviokohtaan 31001 Kaupunkirakenne.

Lisämääräraha käytetään pyöräväylien ylläpitoon noudattaen pyöräväylien talvihoidon kokeiluraportin suosituksia. Luonnonsuojelun osalta toteutetaan Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa 2015–2024 ja aloitetaan Östersundomin lintuvedet Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys. Puisto- ja viheralueiden ylläpidossa huolehditaan siitä, että esikaupunkialueiden tarpeet huomioidaan riittävällä kunnianhimolla. Maankäytön suunnittelussa varmistetaan keskeisten esikaupunkialueiden suunnitteluhankkeiden edistyminen.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.10.2018 mukaan investointeihin on osoitettu lisämäärärahaa yhteensä 5,4 milj. euroa.

Talousarviokohdassa 804010 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset 2,5 milj. euroa, lisämääräraha kohdennetaan ensisijaisesti leikkipuistoihin, huomioiden esikaupunkialueiden tarpeet sekä luonnonsuojeluun, johon kohdennetaan 0,5 miljoonan vuosittainen korotus suunnittelukauden ajaksi. Talousarviokohdassa 8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet 2,5 milj. euroa, lisämääräraha kohdennetaan liikuntapaikkarakentamiseen sisältäen Lauttasaaren tekojään ja liikuntapaikkoja vähintään 10 koulun pihalle. Talousarviokohdassa 8030101 katujen uudisrakentaminen 0,4 milj. euroa, lisämääräraha kohdennetaan Itäkeskuksen suunnitteluun, jonka osana tehdään Itäväylän ja Kehä I:n risteysalueen liikennesuunnitelma.

Kaupunkiympäristön henkilöstötoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin kokouksessaan järjestelyneuvottelukunnan lausunnon 13.11.2018 mukaisesti.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulot ja menot jakaantuvat talousarviokohdittain seuraavasti:

Talousarviokohta             Tulot                   Käyttömenot           
31001 Kaupunkirakenne            461 416 €                192 050 €
31002 Rakennukset             522 000 €                283 345 €
31003 Asuntotuotanto               23 460 €                  19 758 €

 

Kuntayhtymien maksuosuudet sekä tuki HKL Liikelaitokselle:

Talousarviokohta                    1000 €
31004 HSL ja HSY kuntayhtymienmaksuosuudet                   204 050 €
- HSL                   202 000 €
- HSY                       2 050 €
31006 Tuki HKL Liikelaitokselle                     22 885 €

 

Kaupunkiympäristön toimialan tulojen ja menojen erittelyt on esitetty liiteasiakirjassa 3.

Investoinnit

Investointitulot

Talousarviokohta 801 Kiinteä omaisuus, kiinteistöjen myynnit

Talousarviossa tontteja on arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2019. Tonttimyynnin painopiste on Jätkäsaari-Hietalahden, Kalasataman ja Pasila-Postipuiston projektialueilla, jotka yhdessä kattavat kolme neljännestä ennakoitujen kauppojen kokonaiskauppahinnasta.

Talousarviokohta 807 Muu pääomatalous, rakennusten ja osakehuoneistojen myynnit

Talousarviossa rakennuksia ja osakehuoneistoja on arvioitu myytävän noin 8 milj. eurolla. Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut.

Investointimenot

Investointimenoihin on tulosbudjetissa vuonna 2019 kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitettu määrärahaa yhteensä 399,2 milj. euroa.

Menot jakautuvat talousarviokohdittain seuraavasti:

Talousarviokohta                   1000 €
8 01 Kiinteä omaisuus  
80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä maankäyttökorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi                  10  000 €
80103 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi                   38 000 €
8 02 Rakennukset  
80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi                   131 771 €
80202 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi                 128 363 €
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
80301 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi                   64 800 €
8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi                   19 000 €  
80503 Irtaimen hankinnat, Kaupunkiympäristön toimiala  
8050302 Tietotekniikkahankinnat                     5 395 €
8050303 Muut hankinnat                        860 €
8 06 Arvopaperit  
80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi                     1 000 €
Yhteensä                 399 189 €

 

Esirakentamis-, katu-, puisto-, luonnonsuojelu- ja leikkipuisto- sekä talonrakennusinvestointien hankkeet, puisto- ja kadunrakentamiskohteet kartalla, irtaimen hankinnat sekä investointien erittely alakohdittain on esitetty liiteasiakirjoissa 6,7,9,10, 11, 12, 13 ja 14.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkiympäristön toimialan sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat kaupunkiympäristölautakunnan 28.8.2018 hyväksymään talousarvioehdotukseen.

Toimialan sitovat tavoitteet kytkeytyvät kaupunkistrategiaan, kaupunkitason strategiamittareihin, kaupunkitasoisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin seuraavasti:

Sitovat tavoitteet ja niiden mittarit

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen:
Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 %.
Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m2.
Asuntotuotanto vähintään 1500 asuntoa.
Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen; ATO-mittarin tavoitetaso 360.

Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen:
Kehitetään ja otetaan käyttöön Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelman toteutumisen ja vaikutusten arvioinnin työkalu.
Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa.
Energiansäästötavoite on neljä prosenttia vuoden 2015 ominaisenergiankulutuksesta ulkovalaistuksen (kWh/asukas) ja toimitilojen (kWh/m2) osalta.
Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 % hyötykäytetään.

Asiakaskokemuksen parantaminen:
Koko toimialan asiakastyytyväisyys paranee edellisvuodesta.
Digitaalinen asiakkuus: Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan (Kuva) kanssa tukemaan kaupungin oma.helsinki -palvelun profiilipilotointia ja sen käyttöä Helsinki-sovelluksessa. Toimiala tutkii ratkaisun mahdollisuudet ja kokeilee sitä ainakin yhdessä palvelussa.

Tilojen ja alueiden monipuolinen ja tehokas käyttö:
Tyhjien tilojen osuus enintään 4 %.

Tavoite toteutuu, jos kaikki mittarit saavutetaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain on esitetty
liiteasiakirjassa 4.

Strategian toimenpideohjelma

Kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 strategian toimenpideohjelma on esitetty liiteasiakirjassa 14.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin seuranta

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2019 aikana vähintään kolme talousarvion toteutumisennustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteutumista sekä määrärahojen käytön että tavoitteiden osalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637

pekka.tirkkonen@hel.fi