Helsingin kaupungin liittyminen Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012420
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 53 §

Helsingin kaupungin liittyminen Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunki liittyy Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi. Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin toimialan tai liikelaitoksen esityksestä.

Suomen Taloushallintoliitto ry harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja muuta vastaavaa toimintaa taloushallintoalan kehittämiseksi. Lisäksi yhdistys hoitaa yhteistä mainontaa ja tiedotustoimintaa sekä tukee jäsentoimistojensa henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Liitto vastaa myös jäsenistönsä yhteisten etujen valvomisesta ja edistämisestä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenyys tuo suurimmat julkisen puolen toimijat yhteen, mikä mahdollistaa nykyistä tiiviimmän yhteistyön näihin toimijoihin ja yhteisöihin. Tämän lisäksi uudenlainen vertaiskehittäminen ja vertailuanalyysit kuntasektorin muiden palvelukeskustelun kanssa mahdollistavat myös taloushallintopalveluliikelaitoksen oman toiminnan entistä paremman kehittämisen ja suunnittelun.

Yhdistys kouluttaa ja pätevöittää talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisia järjestämällä koulutuksia taloushallintoalan asiantuntijatutkinnon (KLT-tutkinto) sekä palkkahallinnon asiantuntijatutkinnon (PHT-tutkinto) suorittamiseen. Tämä lisäksi Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenenä on mahdollista saada jäsenhintaan asiantuntija- ja neuvontapalveluita, räätälöityä valmennuksia sekä osaamisen kehittämisen viitekehykset ja siihen liittyviä palveluita.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n tarjoamat palvelut ja niiden muodostama kokonaisuus tarjoavat Helsingin kaupungille kustannustehokkaan tavan ylläpitää korkeatasoista ja ajantasaista talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden osaamista, tukevat taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminnan kehittämistä hyödyntämällä Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenilleen tarjoamaa benchmarking -palvelua sekä mahdollistavat nykyistä tiiviimmän verkostoitumisen yhdistyksen muiden jäsenien ja toimijoiden kanssa.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenmaksu on ensimmäisenä vuonna 3 600 euroa ja jatkossa 8 880 euroa. Taloushallintopalveluliikelaitos huolehtii jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen suorittamisesta itsenäisesti.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että jos liikelaitos on liittymässä johonkin järjestöön, on samassa yhteydessä pyrittävä tarkastelemaan liikelaitoksen jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Helsingin kaupungilla ja taloushallintopalveluliikelaitoksella ei ole tällä hetkellä jäsenyyksiä muissa tämän tapaisissa yhdistyksissä.

Sulje

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 10.12.2018 § 24

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki hakee Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi. Samalla kaupunginhallitus päätti antaa taloushallintopalveluliikelaitokselle oikeuden hakea jäsenyyttä Suomen Taloushallintoliiton ry:n seuraavasta mahdollisesta hallituksen kokouksesta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen
Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25915

tero.niininen@hel.fi