Valtuustoaloite, Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden takaaminen

HEL 2018-012500
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 268 §

V 22.5.2019, Valtuutettu Dani Niskasen aloite Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden takaamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Dani Niskasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Dani Niskanen ja 20 valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki aloittaa neuvottelut valtion kanssa taloudellisen tuen saamiseksi Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuskuluihin muiden Pohjoismaiden tapaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja alueellisen elinvoiman edistämistehtävän voidaan katsoa muodostavan lähtökohdan kaupungissa tehtävälle turvallisuusyhteistyölle ja -suunnittelulle (Kuntalaki, 1 §). Päivittäisten tehtävien laadukkaalla hoitamisella luodaan pohja turvalliselle ja hyvinvoivalle Helsingille. Helsingin turvallisuuteen ja asukkaiden turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia päätöksiä tehdään osana päivittäistä työtä eri toimialoilla.

Paikallisesti esiintyvien turvallisuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen edellyttää toimialarajat ylittävää suunnittelua ja yhteistyötä. Kaupunki ei ole toimivaltainen viranomainen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä, mutta Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkiturvallisuusasioissa. Kaupunki voi osaltaan tehdä toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi muun muassa kehittämällä poliisin käytössä olevaa kameravalvontajärjestelmää tai tekemällä rakenteellisia turvallisuusratkaisuja yleiseen kaupunkitilaan.

Valtionvarainvaliokunta on mietinnössään VaVM 28/2018 vp todennut, että valiokunnan saaman selvityksen mukaan Helsingin juutalainen seurakunta on joutunut viime vuosina panostamaan merkittävässä määrin turvallisuuteen, mikä on ollut tarpeellista mm. koulun, päiväkodin ja seurakunnan muun toiminnan ylläpitämiseksi. Tästä on aiheutunut seurakunnalle merkittäviä kustannuksia. Valiokunta on lisännyt momentille Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan 300 000 euroa Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Valtionvarainvaliokunnan mietintö on huomioitu vuoden 2019 valtion talousarviossa.

Kaupunginhallitus katsoo, että Suomen valtio on tiedostanut Helsingin juutalaisen seurakunnan tarpeet turvallisuuden parantamisessa ja toteaa, että Helsingin kaupungin ja valtion välisten neuvottelujen käynnistämiselle ei ole edellä mainituin perustein tarvetta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 09 310 22393

matti.koskinen@hel.fi