Toivomusponsi, riittävät resurssit perhepäivähoidossa tapahtuvan alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen

HEL 2018-012639
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 627 §

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi resurssien kohdentamisesta alle kolmevuotiaiden perhepäivähoitoon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Mirita Saxberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Käsitellessään vuoden 2019 talousarviota kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuudet kohdentaa riittävästi resursseja perhepäivähoidossa tapahtuvan alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on toivomusponnen johdosta antamassaan lausunnossa pitänyt tärkeänä riittävien resurssien kohdentamista alle kolmevuotiaiden perhepäivähoitoon. Perhepäivähoidossa olevien lasten kokonaismäärä on laskenut ja alle kolmevuotiaiden suhteellinen osuus on viime vuosina kasvanut. Tähän on vaikuttanut mm. maksuttoman varhaiskasvatuksen kasvu ja toimintamuodon sopivuus erityisesti pienille lapsille. Alle kolmevuotiaiden osuus perhepäivähoidossa olevista lapsista on 44 prosenttia.

Helsingissä nähdään tärkeänä pitää perhepäivähoito yhtenä vaihtoehtona varhaiskasvatuspalveluissa. Kunnallisia perhepäivähoitajia noin 100 ja ryhmäperhepäivähoitajia noin 160.

Perhepäivähoidon vahvuuksia ovat kodinomaisuus ja pieni ryhmä. Perhepäivähoitajat liikkuvat paljon alueellaan ja verkostoituvat aktiivisesti mm. toisten perhepäivähoitajien, leikkipuistojen ja kirjastojen kanssa. Alueittain on sovittu, että perhepäivähoidon ja päiväkodin yhteistyötä kehitetään katsomalla jokaiselle perhepäivähoitajalle kaveripäiväkoti, jonka kanssa yhteistyötä kehitetään tiiviimmin. Perhepäivähoidon tekemää alueellista työtä pidetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tärkeänä ja arvokkaana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnossaan todennut, että perhepäivähoidon kehittämiseen ja alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen kohdistetaan resursseja:

  • Kunnallisten perhepäivähoitajien pedagogista ohjausta sekä yksityisten perhepäivähoitajien tiedotusta ja valvontaa kehitetään.
  • Viestintää uudistetaan ja perhepäivähoidon yhteyttä muuhun varhaiskasvatukseen tiivistetään.
  • Perhepäivähoitajia kannustetaan edistämään lasten liikkumisen mahdollisuuksia kaupungin liikkumisohjelman sekä valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman mukaisella koulutuksella ja ohjauksella.
  • Perhepäivähoidon yhteistyötä lastenkulttuuritoimijoiden ja
    alueensa kirjaston kanssa kehitetään kulttuurin toimijoiden kuten esimerkiksi TaideRaide-residenssitaiteilijoiden tuella.

Kuntatyönantajat on asettanut työryhmät selvittämään kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa olevien perhepäivähoitajien työaikaa ja palkkausta koskevien määräysten uudistamistarvetta tulevien sopimusneuvottelujen tueksi. Sopimusneuvottelujen tulokset selviävät kevään 2020 aikana.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.08.2019 § 250

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä on kunnallisia perhepäivähoitajia noin 100 ja ryhmäperhepäivähoitajia noin 160. Alle kolmevuotiaiden osuus perhepäivähoidossa hoidettavista lapsista on 44 prosenttia (04/19). Perhepäivähoidossa hoidettavien lasten määrä on laskenut. Suunta on samankaltainen muissa suurissa kaupungeissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä kohdentaa riittävästi resursseja perhepäivähoidossa tapahtuvan alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen. Alle kolmevuotiaiden suhteellinen osuus on kasvanut viime vuosina perhepäivähoidossa. Tähän on vaikuttanut mm. maksuttoman varhaiskasvatuksen kasvu ja toimintamuodon sopivuus erityisesti pienille lapsille. Helsingissä nähdään tärkeänä pitää perhepäivähoito yhtenä vaihtoehtona varhaiskasvatuspalveluissa.

Perhepäivähoidon vahvuuksia ovat kodinomaisuus ja pieni ryhmä. Perhepäivähoitajat liikkuvat paljon alueellaan ja verkostoituvat niin toisten perhepäivähoitajien, leikkipuistojen, kirjastojen ja muiden alueen toimijoiden kanssa aktiivisesti. Toimialalla pidetään tärkeänä ja arvokkaana perhepäivähoidon tekemää alueellista työtä. Aleittain on sovittu, että kehitetään myös perhepäivähoidon ja päiväkodin yhteistyötä, katsomalla jokaiselle perhepäivähoitajalle kaveripäiväkoti, jonka kanssa kehitetään yhteistyötä tiiviimmin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä kohdistaa resursseja perhepäivähoidon kehittämiseen sekä alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen:

  • Kehittäen kunnallisten perhepäivähoitajien pedagogista ohjausta sekä yksityisten perhepäivähoitajien tiedotusta ja valvontaa.
  • Uudistaen viestintää ja sekä kiinteyttäen perhepäivähoidon yhteyttä muuhun varhaiskasvatukseen.
  • Kannustaen Helsingin liikkumisohjelman sekä valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman mukaisella koulutuksella ja ohjauksella perhepäivähoitajia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistämään lasten – erityisesti myös alle kolmevuotiaiden – liikkumisen mahdollisuuksia omalla asuinalueellaan ja koko kaupungissa.
  • Kehittäen perhepäivähoidon yhteistyötä lastenkulttuuritoimijoiden ja alueensa kirjaston kanssa kulttuurin toimijoiden kuten esimerkiksi TaideRaide-residenssitaiteilijoiden tuella.

Kuntatyönantajat asettivat työryhmän (KVTES Liite 12, 14 §), jonka tehtävänä oli selvittää KVTES:n liitteen 12 työaikaa koskevien määräysten uudistamistarvetta ja kehittämisedellytyksiä sekä tehdä 31.5.2019 mennessä sopimusneuvotteluiden tueksi tähän selvitykseen perustuvat ehdotukset palkkausmääräysten muuttamiselle. Tämän selvitystyön tuloksia ei julkaista vaan kevään 2020 aikana selviää, mihin sopimusneuvottelut johtavat.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi