Nuorten aloite, valoa Kannelmäkeen

HEL 2018-012759
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 137 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta, jossa esitetään valaistuksen parantamista Kannelmäen ja Malminkartanon alueella

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kannelmäen kohteet

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Kannelmäessä on alueita, joiden valaistuksessa on puutteita. Jo viime vuoden nuorten aloitteessa mainittiin useita kohteita, joissa oli valaistuspuutteita. Osin kyseiset kohteet on korjattu, mutta Kanneltien valaistuksen parantaminen toteutetaan tänä vuonna ja reitti Jouhipolulta Urkupillintielle valaistaan ensi vuonna. Tämän vuoden aloitteessa nostettiin esille seuraavat kohteet.

Pasuunakujalta lähtevä pienehkö tie Mätäjoelle päin on pimeä ja kyseinen kävelyreitti on valaisematon. Sen valaistus lisätään työohjelmaan toteutettavaksi lähivuosien aikana.

Jouhitien läheisen hiekkatien valaistuksessa on kunnossapidollisia puutteita. Valaisinpylväitä jouduttiin uusimaan, koska pylväiden tyvissä oli turvallisuutta vaarantavaa ruostetta. Uusimistyön aikana reitin valaistus oli puutteellinen.

Malminkartanon kohteet

Malminkartanon alueella on valaistuspuutteita, kuten juna-aseman läheisyydessä on paikoittain valaisemattomia alueita, ja jo viime vuoden aloitteessa asema-alueen läheisyydessä oli pimeäksi koettua tonttialuetta (Alepan sivusta ja taka-alue). Päiväkatselmuksen perusteella valaisimia vaikutti olevan alueella riittävästi. Rakennusvalvontaa on pyydetty olemaan yhteydessä kiinteistöihin ja varmistamaan, että nykyiset valaisimet huolletaan tarvittaessa. Kaupunki ei vastaa tonttialueiden valaistuksesta.

Juna-asemalta etelään on kaksi keskeistä kävelyreittiä etelään. Kyseisten Puustellin- ja Luutnantinpolkujen reittien puutteellisen valaistuksien uusiminen on jo työohjelmassa ja toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana.

Edelleen jo viime vuoden nuorten aloitteessa mainittu Puustellinpolusta lounaaseen sijaitsevan entisen nuorisotalon piha-alue on pimeä, mutta rakennus puretaan ja korvataan uudella, joten valaistusta ei tässä vaiheessa rakenneta.

Yleistä

Helsingin ulkovalaistus on jo nykyisin ohjattu pimeäntunnistimilla. Pimeäntunnistimet eivät toimi valaisinkohteisesti, vaan ne ohjaavat valaistuksen syttymistä ja sammumista alueellisesti.

Helsingin ulkovalaistusta uusitaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti laajan Helsinki-LED –projektin puitteissa. Projektin ensimmäinen vaihe saadaan tänä vuonna päätökseen. Projektin seuraavaa vaihetta valmistellaan käynnistettäväksi välittömästi ensimmäisen vaiheen jälkeen.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Nuortenaloite

Joukko Kannelmäen peruskoulun nuoria ovat tehneet 4.12.2018 seuraavan aloitteen:

Kannelmäen alueella on useita isompia ja pienempiä teitä, jotka ovat huonosti valaistuja tai täysin valaisemattomia. Nämä tie ovat sellaisia, joita monet käyttävät usein, mutta jotka tuntuvat turvattomilta pimeällä. Osa Kannelmäen nuorista valitsee jopa pidemmän kotimatkan tämän vuoksi. pimeitä teitä ovat esimerkiksi, Pasuunakujalta lähtevä pienehkö tie Mätäjoelle päin ja Jouhitien lähellä oleva hiekkatie paikoittain. Todennäköisesti Jouhitien lähellä olevat lamput ovat rikki. Myös Malminkartanon alueella on paikoittain valaisemattomia alueita, esimerkiksi juna-aseman läheisyydessä. Pohdimme myös, voisiko katulamppuihin asentaa pimeäntunnistimet ja LED-lamput lisäämään kirkkautta. Olisi hienoa, jos Kannelmäkeen saataisiin lisää valoa, mikä lisäisi enemmän turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 3.3.2019 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Olli Markkanen, yksikön päällikkö: 09 310 39559

olli.markkanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nuorten aloite 4.12.2018, valoa Kannelmäkeen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.