Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelma 2019–2021

HEL 2018-013040
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 41 §

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelma 2019–2021

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelman ohjeellisena noudatettavaksi. Jos jokin toimenpide osoittautuu muuttuvassa toimintaympäristössä mahdottomaksi toteuttaa, esitetään tilalle korvaava, vähintään yhtä vaikuttava toimenpide. Ohjelman tiivis seuranta tuodaan kerran vuodessa lautakuntaan tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin tasolla keskeisimmin toimialojen ympäristöjohtamista. Kaupunkistrategia linjaa muun muassa ilmastopolitiikkaa, resurssiviisautta ja kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa sekä Itämeren suojelua. Strategiaa täydentävät kaupungin ympäristöpolitiikka sekä monet osa-aluekohtaiset ohjelmat kuten Hiilineutraali Helsinki -ohjelma, ilmansuojeluohjelma ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma. Ympäristöjohtamiseen kuuluu myös vuosittainen ympäristöraportointi valtuustolle ja toimialan johdolle.

Toimialalla ympäristöjohtamisen keskeiset tavoitteet ilmaistaan toimialan strategian toimenpideohjelmassa. Toimialan ympäristöohjelmassa täsmennetään edelleen näitä tavoitteita ja toimia sekä muun muassa Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimenpiteitä. Lisäksi ohjelmassa esitetään muiden merkittävien ympäristönäkökohtien hallinnan toimenpiteet sekä niihin liittyvien työkalujen kehittämisen linjaukset.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelman valmistelu käynnistyi syksyllä 2017 Kympin Tsempissä ja se jatkui keväällä 2018 useissa teemakohtaisissa toimialan sisäisissä työpajoissa ja ympäristöverkoston kokouksissa. Kesäkuussa toimialan johtoryhmä käsitteli ohjelmaluonnosta ja se kävi kommenttikierroksella toimialan palveluissa. Alkusyksystä ohjelmaa työstettiin saatujen kommenttien pohjalta asiantuntijoita kuullen. Ohjelman rakennetta samalla hieman yksinkertaistettiin ja siitä karsittiin jonkin verran toimenpiteitä, jotka ovat jo toteutuksessa, tai osa vakiintunutta toimintaa.

Ympäristöohjelman teemat valittiin kaupunkistrategian sekä toimialan ympäristönäkökohtien merkittävyyden arvioinnin pohjalta ja ne ovat:

  Ympäristöjohtaminen  Ympäristötietoisuus  Moderni ilmastovastuu  Kiertotalous  Kestävät hankinnat  Luonnon monimuotoisuus  Terveellinen kaupunkiympäristö    Ympäristöasioiden hallinnan työkalut        

Kussakin teemassa esitetään niihin liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Jokaiseen teemaan on nimetty myös 1-2 kärkitoimenpidettä, jotka ovat kattavuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan merkittävimpiä toimenpiteitä. Lisäksi ohjelmatyön aikana määriteltiin toimialan ympäristötyön periaatteet, jotka ovat prosessilähtöisyys, tavoitteellisuus, elinkaariajattelu ja yhteistyö, tiedon avoimuus, kokonaisvaltaisuus ja jalkautus.

Ympäristöohjelma on keskeinen osa toimialalle rakennettavaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Ekokompassia varten on tehty myös ympäristönäkökohtien merkittävyyden arviointi sekä toimipaikkakohtaiset ympäristökatselmukset. Lisäksi toimiala seuraa ympäristölainsäädäntöä ja implementoi tarvittavia muutoksia toimintaansa.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään kuuluu myös seuranta. Ympäristöohjelman seuranta tuodaan lautakunnalle tiedoksi vuoden välein, ja samalla esitetään toimialan keskeiset ympäristöindikaattorit, joista osa on kaupungin ympäristöraportin yhteydessä esitettäviä kaupunkitasoisia indikaattoreita.

Ohjelman laadinnan yhteydessä selvitettiin myös muiden isojen suomalaisten kaupunkien teknisten (tai vastaavien) toimialojen ympäristöohjelmatyötä. Toimialoittainen ympäristöohjelmien valmistelu on vielä melko harvinaista, sillä useimmiten ympäristöohjelmat ovat kaupunkitasoisia. Vantaalla on kuitenkin laadittu maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialle oma resurssitehokkuuden ohjelma, joka on sisällöllisesti lähellä Kympin ympäristöohjelmaa, joskin huomattavasti kapeampi teemoiltaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Markus Lukin, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31606

markus.lukin@hel.fi