Tuomarinkylän alueella sijaitsevan Tuomarinkylän Maneesi Oy:n maneesirakennukselle vuokratun maa-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen.

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-013067
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 28 §

Tuomarinkylän alueella sijaitsevan Tuomarinkylän Maneesi Oy:n maneesirakennukselle vuokratun maa-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Tuomarinkylän Maneesi Oy:lle Helsingin kaupungin 35. kaupunginosassa (Tuomarinkylä) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 2 550 m²:n suuruisen maa alueen, joka on osa kiinteistöä 091-431-0001-0659.
Alue vuokrataan ratsastustoimintaan.

Vuokra-aika alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2028.

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 9 201,43 euroa (alv. 0 %).

Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua vastaavaa 477,50 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa liikuntajohtajan tekemään edellä mainittuun sopimusluonnokseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tuomarinkylän Maneesi Oy on vuokrannut aiemmin liikuntavirastolta Helsingin kaupungin Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsevalta Tuomarinkylän kartanon tilalta maa-alueen 24,5 vuoden vuokra-ajalla. Vuokra-alueella sijaitsee vuokralaisen omistuksessa oleva maneesirakennus.
Vuokrasopimus on päättynyt 31.12.2018

Asemakaava

Alueella on voimassa 15.2.2013 lainvoiman saanut asemakaavan muutos 12072, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta ratsastuskeskusta varten. (VU-1/s).

Sisäinen vuokra

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kaupunkiympäristön toimialalta (vuokratunnus Y3135-00011) vuoden 2043 loppuun saakka. Alue on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa.

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan päätöksessä 22.1.2014, 4 §) määriteltyjä maa-alueiden ulosvuokrauksen yleisperiaatteita.

Vuokra lasketaan rakennetun alueen osalta, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12,00 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 231,24 euroa / kerrosneliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

Muun alueen osalta vuokra lasketaan maa alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa yhden euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 5,75 euroa / neliömetri. Vuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta.

Vuoden vuokra rakennetun alueen osalta on 1 400 k-m² x 12,00 €/m² x 19,27 x 0,05 x 0,5 = 8 093,40 euroa ja muun alueen osalta 1 150 m² x 1 €/m² x 19,27 x 0,05 =1 108,03 euroa, kokonaisvuosivuokran ollessa 9 201,43 euroa.

Tuomarinkylän Maneesi Oy:n kanssa esitetään solmittavaksi pitkäaikainen maanvuokrasopimus Tuomarinkylän maa-alueesta ajalle 1.1.2019 - 31.12.2028.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntapaikkapäällikkö
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi