Yhteistyösopimus, Salibandyn miesten MM -kilpailut 2020, Suomen Salibandy ry

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-013225
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 43

Yhteistyösopimus, Salibandyn miesten MM -kilpailut 2020, Suomen Salibandy ry

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa osaltansa Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan, Helsingin kaupunginkanslian viestintäosaston ja Suomen salibandyliitto ry:n välisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingissä 4.-12.12.2020 järjestettävää Salibandyn miesten MM-kilpailut 2020 –tapahtumaa.

Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Liikunnan palvelu, maksaa 130 000 euroa Suomen Salibandyliitto ry:lle liiton 4.-12.12.2020 järjestämien Salibandyn MM-kilpailujen järjestely- ja olosuhdekustannuksien tukemiseksi.

Helsingin kaupunginkanslian viestintäosasto, markkinointiyksikkö, toteuttaa sopimuksen liitteessä määritellyt markkinointi- ja bränditoimenpiteet, joiden laskennallinen arvo on 80 000€ (alv 0). Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, Kaupunginkanslia, viestintäosaston vuoden 2020 tulosbudjetissa markkinointiyksikölle osoitetusta määrärahasta.

Edelleen viestintäjohtaja totesi, että hankinta toteutetaan suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017-2021 mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Helsinki lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten tapahtumien synnylle. Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Helsinki on toiminut säännöllisesti urheilun arvokilpailuiden isäntäkaupunkina. Tapahtumien vaikuttavuustutkimustulokset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Lisäksi tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun. Tapahtumien kautta luodaan näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi.

Kilpailut järjestään 4.-10.12.2020 Helsingin Jäähallissa sekä Finaaliottelut Hartwall Arenassa 11.-12.12.2020. Helsingin Salibandyn MM-kilpailu on yksi merkittävimmistä urheilun arvokilpailuista pääkaupunkiseudulla vuonna 2020. Salibandy on yksi Suomen suosituimmista joukkuelajeista, jossa Suomella on hallussaan tämän hetkinen maailmanmestaruus.

Salibandyn MM-kilpailut kasvattavat Helsingin tunnettuutta kotimaassa ja maailmalla. Tapahtumaan odotetaan lähes 500 osallistujaa. Kisoihin saapuu osallistujia sekä katsojia 16 eri maasta. Kilpailuihin odotetaan saapuvan noin 200 median edustajaa. Kilpailuissa työskentelee 400 vapaaehtoista. Salibandyliiton tavoite on saada MM-kilpailuihin 100 000 katsojaa. Tapahtuma myös televisioidaan ja MM-kilpailun ottelulähetyksillä tavoitetaan arviolta 13 miljoonaa TV-katsojaa. Suomessa lajilla on valtava suosio niin seuroissa pelaavien harrastajien ja kilpailijoiden kuin myös lajia seuraavien katsojien myötä.

Hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, jos yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta). Hankinta tehdään suorahankintana, koska International Floorball Federation (IFF) on myöntänyt vuoden 2020 Salibandyn Miesten MM-kilpailujen järjestämisoikeuden Suomen Salibandyliitto ry:lle.

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Myllyniemi, asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi