Kaksikielisen varhaiskasvatustarjonnan lisääminen 1.8.2019 alkaen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-013226
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 4 §

Kaksikielisen varhaiskasvatustarjonnan lisääminen 1.8.2019 alkaen

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti käynnistää ruotsin kielen kielikylpytoiminnan päiväkoti Veräjänmäessä 1.8.2019 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017 § 321) on päätetty, että kielikylykasvatusta ja -opetusta lisätään. Toimintakaudella 2018–2019 Helsingissä toimii kuusi kielikylpypolkua. Päiväkoti Veräjämäessä alkava uusi kielikylpyryhmä täydentää Helsingin kielikylpypolkujen verkostoa ja kasvattaa polkujen määrän seitsemään.

Perusopetuksen osalta ruotsin kielen kielikylpyopetus käynnistetään syksyllä 2022 myöhemmin päätettävässä koulussa. Tuleva koulu tarjoaa kielikylpyopetuksen jatkumon päiväkoti Veräjänmäestä kouluun siirtyville lapsille.

Kielikylpy on yksi kaksikielisen kasvatuksen ja opetuksen muoto, jossa noudatetaan varhaisen täydellisen kielikylvyn pedagogisia periaatteita, jotka on määritelty perus- ja esiopetuksen valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Kielikylpy alkaa varhaiskasvatuksessa 4 tai 5 vuoden ikäisenä ja jatkuu perusopetuksen 9. luokan loppuun asti. Varhaiskasvatus ja esiopetus toteutetaan suomenkielisessä perusopetuksessa ruotsin kielellä. Jokaiselle varhaiskasvatuksessa kielikylvyn aloittaneelle oppijalle taataan jatkumo perusopetuksen ajan kielikylpyopetuksessa.

Päiväkoti Veräjänmäen kielikylpyyn haetaan varhaiskasvatushakemuksella. Valintakriteerit kielikylvyn varhaiskasvatusryhmään ovat kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen (13.2.2018 § 2) ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston täydennyksen (6.11.2018 § 7) mukaiset.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätietojen antaja

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 31023444

satu.koistinen@hel.fi