Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustaminen

HEL 2018-013288
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 197 §

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Korkeasaarenluoto on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.

Korkeasaarenluoto täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Alueella on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää alueen monipuolinen pesimälinnusto, johon kuuluu myös uhanalaisia lajeja. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Korkeasaarenluoto on Korkeasaaren länsipuolella sijaitseva pieni (0,58 ha) kallioluoto. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää Korkeasaarenluodon ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin säteeltä.

Kiinteistötiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöllä 91-432-5-2, Töölön vesi. Kiinteistön omistaja on Helsingin kaupunki.

Kaavatiedot

Asemakaavan 9222 mukaan luoto on eläintarha-aluetta. Luonnonvaraisten lintujen suojelu on eläintarhan toiminta-ajatuksen ja alueen pääkäyttötarkoituksen mukaista eikä vaadi asemakaavan muutosta rauhoituspäätöksen saamiseksi.

Luonnon monimuotoisuus

Korkeasaarenluoto on kallioluoto. Sen lintulajisto ja parimäärät ovat luodon pieneen kokoon nähden huomattavia. Avaintekijänä ovat heinikkoiset painanteet. Luoto on erittäin uhanalaisen selkälokin (viime vuosina 1–3 paria) pesimäpaikka. Luodon uusi valtalaji on ollut vuodesta 2013 alkaen vaarantunut naurulokki (225 paria v. 2016). Luodolla pesii myös suuri tiirayhdyskunta (lähinnä kalatiiroja, enimmillään 90 paria), kalalokkeja, harmaa- ja merilokki sekä joinakin vuosina myös vaarantunut isokoskelo ja erittäin uhanalainen tukkasotka.

Alueen käyttö

Korkeasaarenluodolla on merkitystä lähinnä eläintarhassa kävijöille lintujen tarkkailukohteena. Luodon linnuston tarkkailu on helposti mahdollista Korkeasaaren rannasta tai näkötornista.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty

  • maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen
  • rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
  • puiden, pensaiden tai muiden kasvien sekä sienien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen
  • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
  • muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.–15.8. Liikkumiskielto ei yllä Korkeasaaren pääsaareen, vaan kattaa sen ja Korkeasaarenluodon välisen salmen karttaliitteen mukaisesti.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

  • kalastaminen 16.8.–31.3.
  • haitallisten vieraslajien poistaminen, mukaan lukien minkin ja supikoiran laillinen pyynti
  • tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden rakentaminen
  • muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Korvausmenettely

Rauhoitus ei aiheuta Helsingin kaupungille taloudellisesta haittaa, joten kaupunki ei vaadi rauhoituksesta valtiolta luonnonsuojelulain mukaista korvausta.

Kuva: Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen sijainti ja rajaus (musta viiva).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Korkeasaaren eläintarha on esittänyt saarta suojelualueeksi. Tiedot alueen linnustosta on saatu Matti Luostarisen pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Luonnonsuojelualueen perustamisella on merkitystä luonnonsuojelun lisäksi lähinnä eläintarhassa kävijöille ja työskenteleville, minkä vuoksi erillistä osallistamista ei ole järjestetty.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, joka on esitysehdotuksen liitteenä 1. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 01.02.2019 § 20

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot

Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi