Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden hallituksien valintaa koskevat osakkeenomistajan päätökset

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-013294
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 2 §

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden hallituksien valintaa koskevat osakkeenomistajan päätökset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo -nimisen yhtiön osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, joilla yhtiön nykyinen hallitus erotetaan ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan toimitusjohtaja Jaana Närö ja jäseniksi kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu ja kaupunginasiamies Samuli Vartiainen sekä varajäseniksi talousjohtaja Raija Anjala, kaupunginasiamies Tarja Tarkiainen ja toimitusjohtaja Pekka Ljungberg yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisen yhtiön osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, joilla yhtiön nykyinen hallitus erotetaan ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan toimitusjohtaja Jaana Närö ja jäseniksi kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu ja kaupunginasiamies Samuli Vartiainen sekä varajäseniksi talousjohtaja Raija Anjala, kaupunginasiamies Tarja Tarkiainen ja toimitusjohtaja Pekka Ljungberg yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätökset.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan neljännen asian kokouksen toisena asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Helsingin kaupunginhallitus on 11.6.2018 § 423 hyväksynyt omalta osaltaan kokonaisjärjestelyn, jossa kaupunki vastaanottaa Rintamaveteraanien säätiö sr -nimiseltä säätiöltä ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:ltä niiden omistamat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden osakkeet, jotka muodostavat yhtiöiden koko osakekannan. Osana järjestelyä kaupunki on sitoutunut pitämään sotaveteraanitalot rintamaveteraanien ja ikääntyneiden ihmisten asumiskäytössä.

Järjestelyn kohteena olevien osakkeiden omistusoikeus ja osakkeiden tuomat hallinnoimisoikeudet ovat siirtyneet kaupungille 20.12.2018.

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo omistaa 2 818 m2:n suuruisella vuokratontilla Oulunkylässä (91-28-162-7) kerrostalon osoitteessa Mäkitorpantie 21, 00640 Helsinki.

Vuokratontilla sijaitsee vuonna 1988 valmistunut rakennus, jossa on 30 asuinhuoneistoa (970 m2), 6 liike-/toimistohuoneistoa (534,9 m2) ja 4 varastoa (165 m2). Lisäksi yhtiön hallinnassa on kerho- ja askarteluhuone, väestönsuoja, varastotiloja ja 12 autopaikkaa. Tontinvuokra-
sopimus Helsingin kaupungin kanssa on voimassa 31.12.2050 asti.

Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II

Yhtiö omistaa siirtokelvottoman maanvuokrasopimuksen perusteella hallitsemallaan 2 842 m2:n suuruisella kiinteistöllä Oulunkylässä (91-28-162-8) kerrostalon osoitteessa Mäkitorpantie 19, 00640
Helsinki.

Vuokratontilla sijaitsee vuonna 1994 valmistunut rakennus, jossa on 43 asuinhuoneistoa (1 667,5 m2), 3 liike-/toimistohuoneistoa (205 m2) ja kuntoutuslaitos (290 m2). Lisäksi yhtiön hallinnassa on kerho- ja askarteluhuone, väestönsuoja, varastotiloja ja 8 autopaikkaa.

Kiinteistöosakeyhtiöiden sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II on tarkoitus sulauttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön vuoden 2019 lopussa. Sulautumisessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle siirtyvät kaikki Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II:n varat ja velat, jotka kirjataan vastaanottavan yhtiön taseeseen kirjanpidollista jatkuvuutta noudattaen. Sulautumisesta päätetään erikseen myöhemmin yhtiöiden toimivaltaisissa päätöksentekoelimissä.

Ennen sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn kiinteistöyhtiöt toimivat vuonna 2019 kaupungin 100 % omistamina tytäryhtiöinä, joten niiden hallituksiin tulee nimittää kaupungin päättämät jäsenet.

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II:n hallitus

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II:n yhtiöjärjestysten mukaan yhtiöiden hallituksiin kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.

Molempien yhtiöiden hallitusten jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ottaen huomioon kiinteistöyhtiöiden käytännön toiminnan painopiste kiinteistöjen hallinnassa ja tulevat sulautumiset Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiöiden hallituksen jäsenet Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluista.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja
allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi