Katusuunnitelma, Kaarela, Kaarelan raitti, 31104/1

HEL 2018-013408
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 305 §

Kaarelassa olevan Kaarelan raitin katusuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Kaarelan raitti välillä Kaarelantie–Kaarelan jäähalli nro 31104/1 katusuunnitelman.

Lisäksi lautakunta päätti määrätä hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kaarelan raitti suunnitelmapiirustus nro 31104/1 (liite 2) on nykyinen paikallinen kokoojakatu. Kadun varressa sijaitsee ala-asteen koulu ja päiväkoti. Kadulla on ollut yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie koulun ja päiväkodin puolella. Tonttia vastapäätä on rakennettu harjoitusjäähalli ja sen pysäköintialue. Kadulla on bussiliikennettä. Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 7145 mukainen.

Katusuunnitelma mahdollistaa liikennejärjestelyiden parantamisen erityisesti jäähallin käyttäjille.

Suunnitelma

Kadulle rakennetaan uusi jalkakäytävä jäähallin puolelle. Jalkakäytävää pitkin pääsee jäähallille Kaarelantien bussipysäkiltä ja kiertoliittymän suojatieltä. Jäähallin sisäänkäynnin läheisyyteen rakennetaan Kaarelan raitille suojatie ja keskikoroke. Suojatien sijainti on hyvä Kaarelan raitin bussipysäkin, koulun, saattopysäköintipaikkojen ja jäähallin käyttäjien lämmittelylenkkien yhteyksien kannalta.

Kaarelan raitin varteen rakennetaan uusi kolmen paikan saattopysäköintialue jäähallin, koulun ja päiväkodin yhteiskäyttöä varten. Kadun varteen istutetaan neljä uutta puuta ja osalle nykyisestä nurmialueesta istutetaan pensaita. Osa nykyisistä pienistä istutusalueista kivetään.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä 1 olevasta suunnitelmaselostuksesta.

Vuorovaikutus

Suunnittelun aikana on oltu yhteydessä yhteinen kunnallistekninen työmaa -sopimuksen osapuoliin. Rakentamisen aikana siirretään kahta valaisinpylvästä, mutta muuta kunnallistekniikkaa ei ole tarve muuttaa.

Suunnittelun aikana on oltu yhteydessä jäähalliin ja koululle. Koulu- ja päiväkotitontilla on käynnissä keväällä 2019 SR-kilpailu, jonka tavoitteena on nykyisiä tiloja korvaava kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja laadukas puurakenteinen II-kerroksinen lasten päiväkoti ja luokat 1 ja 2 alakoululle. Kilpailu ratkeaa kesällä 2019. Katusuunnitelmalla ei muuteta koulun ja päiväkodin nykyisiä ajoyhteyksiä.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön Sörnäistenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä, Helsingin kaupungin internetsivuilla ja Kannelmäen kirjastossa 27.2.−13.3.2019 välisen ajan. Lisäksi katusuunnitelmaluonnokseen pystyi tutustumaan jäähallin ilmoitustaululla, Kaarelan raitin koululla ja paikallislehti Tanotorvessa.

Katusuunnitelma on ollut nähtävillä 24.4.−8.5.2019 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Suunnitelmasta ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 140 000 euroa (alv. 0 %), noin 46 euroa/m².

Katuosuuden vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 11 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 2 700 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2019 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Uudisrakentaminen.

Rakentaminen on mahdollista käynnistää jäähallin ja koulun kesätauon aikana 2019.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Jukka-Pekka Tarkkala, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 37302

jukka.tarkkala@hel.fi