Hankinta, Musiikkitalon lipunmyyntipalvelujen käyttöoikeussopimus kaupunginorkesterin osalta, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-000040
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 8 §

Musiikkitalon lipunmyyntipalvelujen hankinta kaupunginorkesterin osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kaupunginorkesterin osalta Musiikkitalon lipunmyyntipalvelujen käyttöoikeussopimusta koskevan Ticketmaster Suomi Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana 3 + 2 vuoden sopimuskaudelle siten, että varsinainen sopimuskausi on 1.4.2019–31.3.2022 ja optiokausi on 1.4.2022–31.3.2024.

Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu arvonlisäveroton arvo on kaupunginorkesterin osalta noin 500 000 euroa.

Sitova sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Musiikkitalo Oy toteutti avoimena menettelynä omasta ja päätoimijoidensa puolesta Musiikkitalon lipunmyyntipalvelujen kilpailutuksen lähettämällä 22.10.2018 julkaistavaksi käyttöoikeussopimusta koskevan hankintailmoituksen HILMA-ilmoituskanavassa sekä Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa ja Tenders Electronic Daily -portaalissa.

Tarjousten jättämiselle asetettu määräaika päättyi 16.11.2018 klo 10.00. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Lippupiste Oy, Ticketmaster Suomi Oy ja Tiketti Oy.

Kaikkien tarjoajien todettiin täyttävän tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisen yhteydessä todettiin Tiketti Oy:n tarjouksen olevan tarjouspyynnön vastainen sen sisältämien kiellettyjen hintavaraumien sekä ehdottomien teknisten vaatimusten täyttymisen arviointia ja hintavertailua varten edellytettyjen olennaisten tietojen puuttumisen vuoksi. Tarjous on näin ollen suljettava tarjouskilpailusta. Tiketti Oy:lle toimitetaan tämän päätöksen liitteenä erilliset perustelut tarjouksen sulkemisesta tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta. Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä 3. Tarjoajien teknisten kuvausten sisältäessä tarjoajien liikesalaisuuksia, kullekin tarjoajalle toimitetaan tämän päätöksen liitteenä tarjoajakohtaiset perustelut siltä osin kuin tarjoaja ei ole saanut joidenkin vähimmäisvaatimukset ylittävien teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien kohdalta pisteitä. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Ticketmaster Suomi Oy.

Helsingin Musiikkitalo Oy on tehnyt omasta sekä valtuutettuna Radion sinfoniaorkesterin (Yleisradio Oy) puolesta asiassa hankintapäätöksen 12.12.2018. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää asiasta Helsingin kaupunginorkesterin osalta.

Kyseessä on käyttöoikeussopimus, jossa tilaaja maksaa palveluntuottajalle vain mahdollisesta erikseen sovittavasta järjestelmään liittyvästä ohjelmistokehityksestä. Muilta osin palveluntuottaja saa tulonsa yleisöasiakkailta perittävistä maksuista ja kuluista.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat kokonaisuudessaan lautakunnan jäsenten nähtävillä lautakunnan kokouksessa ja sitä ennen tarvittaessa asian valmistelijalla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.01.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätietojen antaja

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Kimmo Kekola, hallintopäällikkö, puhelin: 09 3102 2702

kimmo.kekola@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Tarjouspyyntö HEL 2019-000040
2. Avauspöytäkirja 16.11.2018
3. Tarjousten vertailu HEL 2019-000040
4. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
5. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
6. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.