Hankinta, Länsimetron paloilmoitinjärjestelmän huoltotyöt ja vikakorjaukset

HEL 2019-000121
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 9 §

Länsimetron paloilmoitinjärjestelmän huoltopalveluiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Siemens Oy:ltä länsimetron paloilmoitinjärjestelmän huollon ajalle 1.1.2019 – 31.12.2022 Siemensin antaman tarjouksen AEMA 1R8KZH0 1 A/23.10.2018/Jari Salminen mukaisin ehdoin enintään 696.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan huoltopalvelua varsinaisen sopimuskauden jälkeen enintään kahdella yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella Siemensin tarjouksen ehdoin yhteensä enintään 348.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Siemens Oy:ltä sopimuskaudelle sekä mahdollisille optiovuosille vikakorjausta Siemensin tarjouksen 4.12.2018/Jari Salminen mukaisesti yhteensä enintään 120.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, sisältäen kahden (2) vuoden optiokauden.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään tarvittavia sopimustarkennuksia ja –muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL vastaa ja huolehtii länsimetron rataosuuden infrarakenteiden ja järjestelmien kunnossapidosta Länsimetro Oy:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Länsimetro Oy:n hallitus on tehnyt hankintapäätöksen paloilmoitinjärjestelmän huoltopalvelun hankinnasta ja yhteistyösopimuksen mukaisesti valtuuttaa HKL:n toteuttamaan hankinta sovitussa laajuudessa ja solmimaan hankintasopimus palveluntuottajan kanssa.

Hankinnan kohteena on liikennettä ja sen turvallisuutta tukevien ja varmistavien paloilmoitusjärjestelmien ylläpitävät ja ennakoivat huoltotyöt, joilla varmistetaan koko metrolinjaston kattavan järjestelmän oikea toiminta hätä- ja poikkeustilanteissa.

Sulje

Länsimetron 1 vaiheen, Ruoholahti - Matinkylä, Fibro-laser paloilmoitinjärjestelmän laitteineen, ohjelmistoineen ja ohjelmointeineen on toimittanut Siemens Oy.

Länsimetron paloilmoitinjärjestelmä on verkon kautta yhdistyvä, koko länsimetron kattava henkilöturvallisuuteen kriittisesti vaikuttava turvajärjestelmä ja sen operointi HKL:n teknisestä valvomosta käsin on pelastusviranomaisen paloilmoittimen toteutuspöytäkirjassa edellyttämä ominaisuus.

Paloilmoitinlaitteistojen huoltoa ja kunnossapitoa koskevien määräysten mukaisesti huoltotyön suorittamisen edellytyksenä on, että järjestelmää huolletaan vain laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Fibro-laser paloilmoitinjärjestelmän huollossa merkittävin osuus laitteiston vaatimusten mukaisen toiminnan varmistavassa huolto- ja ylläpitotoiminnassa on keskusyksiköiden keräämän datan seuranta ja analysointi. Tämä tulee tehdä Siemens Oy:n Fibro-laser järjestelmään erikoistuneessa yksikössä.

Viankorjaustehtävät järjestelmäkokonaisuudessa edellyttävät aina kykyä analysoida paloilmoitinjärjestelmää kokonaisuutena, sekä järjestelmän oman toiminnan että siihen liittyvien muiden länsimetron turvajärjestelmien toiminnallisuuden kannalta. Vianselvitys edellyttää siten aina myös keskuslaitteiden ohjelmistoon ja ohjelmointiin kohdistuvia toimenpiteitä.

Paloilmoitinhuoltoon keskeisenä osana kuuluva ohjelmointityö, ohjelmiston operointi on mahdollista tehdä vain Siemens Oy:n toimesta mm. ohjelmiston ylläpito- ja tekijänoikeuksista johtuvista syistä.

Länsimetron paloilmoitin on viranomaisten taholta määritetty kriittiseksi, vasteajalliseksi turvallisuusjärjestelmäksi, jonka vikaantumistapauksissa korjausten vasteaika on yksi vuorokausi.

Viankorjauksen varmistaminen vasteaikojen puitteissa edellyttää huoltosopimusta sellaisen palveluntuottajan kanssa, jolla on kokonaisvastuu paloilmoitinjärjestelmän toimivuudesta ja joka voi tarjota Siemens Oy:n toimittamaan paloilmoitinjärjestelmän kaikkiin huolto- ja viankorjaus- sekä vianselvitystehtäviin toimittajan kouluttaman huoltohenkilöstön viranomaisten määräämän vastaajan puitteissa.

Paloilmoitinjärjestelmän ja siihen liittyvien länsimetron turvajärjestelmien välillä on n. 2000 tiedonsiirtopistettä. Näiden rajapintojen ja toiminnallisuuksien testaus kuuluu olennaisesti paloilmoitinjärjestelmän huoltoon, jolloin järjestelmärajapinnat metroradan sähkönsyöttöön ja asemien pelastusturvallisuutta ylläpitäviin järjestelmiin edellyttävät huoltopalvelun toimittajalta erityistä perehtyneisyyttä kaikkiin paloilmoittimeen liittyviin länsimetron turvajärjestelmiin sekä sitoutumista ylläpitotoiminnan jatkuvuuteen ja alkuperäisen paloilmoitinjärjestelmän toimittajan kouluttamien resurssien osoittamista kaikkiin paloilmoittimen huoltotehtäviin.

Hankinnasta Länsimetro Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen LM- HKL- 2018- 04/22.11.2018.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös 29.11.2017 (§43), 184.133,00 euroa (alv 0%).

Tämän päätöksen jälkeen Siemens Oy:n toimittaman länsimetron paloilmoitinjärjestelmän huollon ja vikaantumisenkorjaamisen kustannukset ajalla 1.1.2018 – 31.12.2024 ovat yhteensä enintään 1.348.133,00 euroa (alv 0%).

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: " teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Petri Lehtinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 21951

petri.lehtinen@hel.fi

Nina Sundell, kaupallinen asiantuntija, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 35701

nina.sundell@hel.fi