Lainan myöntäminen, liikuntakeskushanke, Tapulin liikuntakeskus Oy

HEL 2019-000133
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 291 §

Lainan myöntäminen Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 560 000 euron lainan Tapulinkaupungin liikuntapuistoon rakennettavan liikuntahallin rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan erityisehdot: Lainapäätös on voimassa 24 kuukautta kaupunginhallituksen lainapäätöksestä lukien.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tapulin Liikuntakeskus Oy on suunnitellut rakentavansa Tapulinkaupungin liikuntapuistoon kerrosalaltaan noin 3 890 m² suuruisen liikuntahallin. Hankkeen rakennustöiden on suunniteltu alkavan syyskuussa 2020 ja kohteen valmistuvan vuoden 2021 toukokuun loppuun mennessä.

Liikuntahalli sisältää kaksi salibandykenttää ja kolmella 14 x 14 m kanveesilla varustetun kentän. Tilat mahdollistavat useiden eri urheilulajien monipuolisen harrastamisen, kuten futsal, käsipallo, lentopallo, maalipallo, voimistelu ja tanssi. Lisäksi halli sisältää pukuhuonetiloja, varastotilaa ja asiakaspalvelu/kahviotilat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut Tapulinkaupungin liikuntapuiston alueen kaupunkiympäristön toimialalta 31.12.2043 saakka sisäisin vuokrausperustein. Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020, § 252 myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Tapulinkaupungin liikuntapuiston alueelta Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle noin 7 000 neliömetrin suuruisen maa-alueen 31.12.2043 saakka.

Tapulin Liikuntakeskus Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 3 900 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 1 560 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavalla 750 000 euron suuruisella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien perustamishankkeiden investointiavustuksella, 1 190 000 euron pankkilainalla ja 400 000 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 1 560 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Rakennettavan liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 13,3 miljoonaa euroa.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.03.2020 § 61

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Tapulin Liikuntakeskus Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Tapulinkaupungin liikuntapuistoon rakennettavaa liikuntahallia:

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 1 560 000 euron lainan myöntämistä 15 vuoden laina-ajalla Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena liikuntahallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle maa-alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu-ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Hakemuksen mukaan Pohjois- ja Koillis-Helsingissä on erittäin suuri pula liikuntapaikoista. Alueelle rakennetaan myös paljon uudisasutusta. Koillis-Helsingin kasvuennuste vuoden 2030 loppuun mennessä on 25 000 – 30 000 uutta asukasta. Uuden liikuntakeskushankkeen myötä harrastus- ja kilpaliikuntavuorojen (mm. salibandy, käsipallo, lentopallo, voimistelu) saatavuus pystytään takaamaan alueella sekä uusien harrastajien määrää pystytään kasvattamaan.

Tapulin Liikuntakeskus Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan noin 3 900 000 euron (alv 0%) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 1 560 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan rahoituslaitoksilta otettavalla 1 190 000 euron lainalla, opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavalla 750 000 euron suuruisella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien perustamishankkeiden investointiavustuksella sekä 400 000 euron omalla pääomalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijän perusteluissa oleva summa 30 622,88 euroa korjattiin oikeaksi 22 966,56 euroa, siten että kyseinen kappale kokonaisuudessaan kuuluu: "Tapulinkaupungin liikuntakeskuksen rakentaminen lisää omalta osaltaan painetta liikunnan tilojenkäytön avustusmäärärahoihin Lisäksi hanke lisää liikuntapalvelukokonaisuuden vuokramenoja nettomääräisesti noin 22 966,56 euroa vuodessa. Liikuntakeskuksen operaattorina tulee toimimaan Tapanilan Urheilutalosäätiö sr, jolla on pitkäaikainen kokemus liikuntahallitoiminnasta."

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: HeTil 13§
2. Hakemus 30.1.2020, liite, taloussuunnitelma

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.