Eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen

HEL 2019-000272
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 64 §

V 13.2.2019, Eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahojen siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2018 talousarvioon merkityn määrärahan sekä kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahan ylitys ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 14 970 000 euroa.

Ta-kohta 3 10 02 Rakennukset
toimintakate talousarviossa 235 999 000 euroa
toimintakatteen alitus 9 500 000 euroa

Ta-kohta 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
toimintakate talousarviossa -174 845 000 euroa
toimintakatteen alitus 150 000 euroa

Ta-kohta 5 10 04 Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus
toimintakate talousarviossa -3 009 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 320 000 euroa

Ta-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 565 704 000 euroa
määrärahan ylitys 4 000 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2018 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Talousarviokohdalta
8 04 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus - 4 200 000 euroa
Talousarviokohdalle
8 04 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot + 3 600 000 euroa
8 04 02 05 Pasilan puistot + 600 000 euroa

Talousarviokohdalta
8 06 Arvopaperit
8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi -12 000 euroa
Talousarviokohdalle
8 06 Arvopaperit
8 06 01 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi +12 000 euroa

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käyttötalousosa

3 10 02 Rakennukset

Talousarviokohdan Rakennukset menojen arvioidaan ylittyvän yhteensä noin 4 000 000 euroa. Vuokrien ja vastikkeiden arvioidaan toteutuvan ennakoitua korkeampana, johtuen päiväkotien ja koulujen käyttöön toteutetuista väistötiloista. Lisäksi menojen osalta lämmityksen ja sähkön oston kustannukset ovat ennakoitua korkeammat. Menojen ylittymistä on pystytty kattamaan osin henkilöstömenoissa ja palveluiden ostoissa syntyneillä säästöillä.

Rakennukset talousarviokohdan tulojen ennakoidaan alittuvan noin 5 500 000 euroa. Talousarvion 2018 valmisteluvaiheessa tulojen arviointiin on liittynyt epävarmuustekijöitä, joiden takia vuokratuotot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Osassa toiminnoista on ollut resurssivajetta ja prosesseissa on ollut edelleen sujuvoitettavaa, joten tilojen vuokraus ei ole onnistunut täysimääräisesti. Esimerkiksi asuntojen korjaustoiminnan hidastumisen vuoksi asuntoja ei ole saatu vuokrattua tehokkaasti asukkaan vaihtuessa. Suurimpana tekijänä tuloja on alentanut Kätilöopiston vuokrasopimuksen päättyminen 1.6.2018, jonka vaikutus on ollut 1 850 000 euroa.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 9 500 000 euroa.

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on siirtynyt sosiaali- ja terveystoimialalta neljä vapaaehtoistyön koordinaattoria 1.5.2018 ja kaupunginkansliasta johtava asiantuntija 1.11.2018. Määrärahavaikutukset ovat vuoden 2018 osalta yhteensä 150 000 euroa, joita ei ole huomioitu ao. vuoden talousarviossa.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 150 000 euroa.

5 10 04 Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus

Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus talousarviokohdan ennakoidaan alittavan toimintakatteen 1 320 000 eurolla. Talousarviokohdan menot ja tulot alittavat talousarvion, mutta toimintakate heikkenee, koska Apotin menot ovat toteutuneet talousarviovaiheessa arvioitua suurempana, suunnitellun hankkeen etenemisaikataulun mukaisesti. Talousarviokohtaan sisältyvät sote- ja maakuntauudistuksen menot ovat palkkakustannuksia, jotka laskutetaan täysimääräisesti Uudenmaan maakunnalta. Talousarviokohdan sote- ja maakuntauudistuksen menojen ja tulojen toteutuminen arvioitua pienempinä johtuu sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännön ja valmistelun arvioitua hitaammasta etenemisestä.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 1 320 000 euroa.

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) määrärahojen ennakoidaan ylittyvän 4 000 000 euroa. Määrärahan ylitys johtuu Helsingille tuotetun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelutuotannon määrän ja laskutuksen toteutumisesta talousarviossa arvioitua suurempana. Palvelutuotannon kysynnän, määrän ja laskutuksen muutokset vastaavat muun muassa väestönkasvun ja ikääntymisen aiheuttamaa palvelutarpeen kasvua. Ylitysesityksessä on huomioitu HUS:in valtuuston päättämä ylijäämän palautus vuodelle 2018 (17 300 000 euroa) sekä Töölön kiinteistön myyntivoiton palautus (13 500 000 euroa). Ilman Töölön kiinteistön myyntivoiton palautusta, talousarviokohdan ylitys olisi ollut noin 17 500 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 4 000 000 euroa.

Määrärahojen siirtäminen

Talousarviokohdan 8 04 Puistot ja liikunta-alueet alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahan ennakoidaan ylittyvän 4 200 000 euroa. Tämä johtuu siitä, että Kamppi-Töölönlahti alueella lisämäärärahan tarve on yhteensä 3 600 000, jotta joulukuussa 2018 avatun keskustakirjaston Oodin ympäristö pystyttiin toteuttamamaan mahdollisimman valmiiksi samassa aikataulussa keskustakirjaston kanssa. Keskustakirjaston ympäristön mahdollisimman valmiiksi rakentaminen vuoden 2018 aikana mahdollistaa puiston viimeistelytyön valmistumisen ennen EU-puheenjohtajuuskauden alkua 1.7.2019. Lisäksi Pasilan alueella lisämäärärahan tarve on 600 000 euroa Konepajapuiston urakan toteuttamiseen välillä Venttiilikuja-Traverssikuja, jotta asuntojen vieressä sijaitseva puiston osa saadaan asukkaiden käyttöön mahdollisimman pian.

Projektialueiden puistojen määrärahaylitys on mahdollista kattaa talousarviokohdan 8 04 Puistot ja liikunta-alueet sitovien alakohtien määrärahojen siirroilla, koska kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitetusta talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet määrärahasta 19 600 000 euroa ylitysoikeuksineen, osa jää käyttämättä. Määrärahaa jää käyttämättä mm. siitä syystä, että osa hankkeista siirtyi toteutettavaksi aikataulujen yhteensovittamisen takia vuoden 2018 jälkeen.

Edellä esitetyn mukaisesti tulisi määrärahaa siirtää talousarviokohdan 8 04 Puistot ja liikunta-alueet alakohdalta 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi alakohdalle 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi yhteensä 4 200 000 euroa.

Asuntotuotannon lisääntyminen on kasvattanut Hitas-kohteiden rakentamismääriä AM-ohjelman mukaisesti ja siten lisännyt kaupungille ostettavien Hitas-osakkeiden lukumäärää, jolloin Hitas-osakkeiden ostamiseen talousarviossa varattu määräraha ylittyy 12 000 euroa. Ylitys pystytään kattamaan vastaavan suuruisella määrärahasäästöllä alakohdassa 8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Edellä esitetyn mukaisesti tulisi määrärahaa siirtää talousarviokohdan 8 06 Arvopaperit alakohdalta 8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi alakohdalle 8 06 01 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi yhteensä 12 000 euroa.

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti toimialalautakunnat ovat toimittaneet määrärahan ylitysesityksen, toimintakatteiden alitus- ja määrärahojen siirtoesitykset vuoden 2018 marraskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen määrärahojen käyttöennusteet ovat tarkentuneet. Ohessa toimialalautakuntien esitykset.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25915

tero.niininen@hel.fi