Lainahakemus, liikuntahalli Pirkkolan liikuntapuistoon, Pirkkolan liikuntahalli Oy

HEL 2019-000281
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 207 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n Pirkkolan liikuntapuiston liikuntahallihanketta koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Pirkkolan liikuntapuistoon rakennettavaa liikuntahallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 5,3 miljoonan euron lainan myöntämistä 20 vuoden laina-ajalla Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena liikuntahallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle maa-alueelle. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä sillä edellytyksellä, että mahdollinen liikuntahallin rakentamiskustannusten nousu tai valtion rakentamisavustuksen myöntämättä jättäminen korvataan ensisijaisesti muulla oman pääomanehtoisella rahoituksella. Muuta lainarahoitusta voidaan lisätä vain siten, että oman pääomaehtoisten erien suhde säilyy samana kuin alkuperäisessä rahoitussuunnitelmassa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Hakemuksen mukaan harrastajamäärien kasvu erilaisissa sisäpalloilulajeissa (mm. padel, koripallo, salibandy) sekä voimistelussa on aiheuttanut jatkuvaa pulaa lajien käyttöön sopivista liikuntatiloista. Saatavissa olevien tilojen kapasiteetti tai harjoitteluolosuhteet eivät myöskään aina vastaa suoritustasoltaan vaativampien lajien laatuvaatimuksia, mikä nostaa osaltaan urheilijoiden loukkaantumisriskiä. Sopivien tilojen puute on koettu myös lajien harrastustoiminnan laajentamista merkittävästi rajoittavaksi tekijäksi.

Hallin suunnittelukumppaneina toimineet Pohjois-Haagan yhteiskoulu sekä Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry ovat jo varanneet liikuntahallin tiloja merkittävästi käyttöönsä. Pohjois-Haagan yhteiskoulu, joka erityistehtävää hoitavana urheilulukiona edustaa noin 600 urheilijan oppilasmäärää, tulee käyttämään hallia päivisin opetustoimintaan. Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry on varannut kaksi voimistelukanveesia sekä kaksi tanssisalia pääasiallisesti omaan käyttöönsä. Lisäksi halliin on tehty merkittävä ennakkovaraus cheerleadingin harrastajille.

Toteutuessaan hallihanke vastaisi osaltaan harjoitteluvuorojen ja -paikkojen kasvaneeseen kysyntään sekä tavallisen harjoitustoiminnan että vaativamman tason urheilusuorituksille.

Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan noin 13,3 miljoonan euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 5,3 miljoonan euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan rahoituslaitoksilta otettavalla 4,1 miljoonan euron lainalla, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetulla 750 000 euron suuruisella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien perustamishankkeiden investointiavustuksella sekä 3,2 miljoonan euron omarahoituksena. Halliyhtiön oma pääoma on 2 500 euroa ja muu omarahoitusosuus kerätään matalakorkoisina, takasijaisina, eräpäivättöminä oman pääoman ehtoisina pääomalainoina.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pirkkolan Liikuntahalli Oy esittää Helsingin kaupungille kaupungin 5,3 miljoonan euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Pirkkolan liikuntapuiston alueelle rakennettavan liikuntahallin rakentamisesta aiheutuvien kustannusten osittaiseen kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

9100 k-m²:n suuruisen liikuntahallin kahteen kerroksen on suunniteltu tiloja useille eri liikuntamuodoille (mm. rytminen voimistelu, cheerleading, tanssi, padel, juoksu, koripallo, salibandy ja sulkapallo). Suunniteltuja hallitiloja pukeutumistiloineen on kaikkiaan 10 kappaletta ja osa hallitiloista on väliseinin jaettavissa. Lisäksi halliin rakennettaisiin neuvottelutiloja, varastoja ja teknistä tilaa. Liikuntahallin saavutettavuus joukkoliikenteellä paranee myös huomattavasti Raide-Jokerin valmistuttua.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 13,3 miljoonaa euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan rahoituslaitoksilta otettavalla 4,1 miljoonan euron lainalla, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetulla 750 000 euron suuruisella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien perustamishankkeiden investointiavustuksella sekä 3,2 miljoonan euron omarahoituksena. Halliyhtiön oma pääoma on 2 500 euroa ja muu omarahoitusosuus kerätään matalakorkoisina, takasijaisina, eräpäivättöminä oman pääoman ehtoisina pääomalainoina. Pirkkolan Liikuntahalli Oy on esittänyt laina-ajaksi 20 vuotta sekä lainaa ja sen korkoja maksettavaksi tasaerin, neljänä eränä vuodessa.

Pirkkolan liikuntahalli lisää uusina harrastustiloina omalta osaltaan painetta liikunnan tilojenkäytön avustusten kasvattamiseen sekä kasvattaa liikuntapalvelukokonaisuuden vuokramenoja nettomääräisesti noin 53 000 euroa vuodessa.

Pirkkolan liikuntapuistossa sijaitsevan maa-alueen vuokraus on esillä tässä samassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 17.12.2019, jossa lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle myönnettäisiin oikeus maa-alueen vuokraukseen esityksen mukaisesti 31.12.2049 saakka.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen kaupunkiympäristön toimialalta 31.12.2043 saakka sisäisin vuokrausperustein. Alueen vuokrauksen jatkaminen 31.12.2049 saakka kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on vireillä kaupunkiympäristön toimialalla.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia lisäämällä laajasti harrastettujen sisäliikuntalajien suuresti tarvitsemia tiloja sekä parantamalla koululiikunnan mahdollisuuksia erityisesti alueen urheilulukion osalta ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Lainahakemus 7.1.2019, Pirkkolan liikuntahalli Oy
2. Pirkkolan liikuntahalli Hankesuunnitelma 26.11.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.