Lainahakemus, liikuntahalli Pirkkolan liikuntapuistoon, Pirkkolan liikuntahalli Oy

HEL 2019-000281
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 90 §

Lainan myöntäminen Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 5 300 000 euron lainan Pirkkolan liikuntapuistoon rakennettavan liikuntakeskuksen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan erityisehdot: Lainapäätös on voimassa 24 kuukautta kaupunginhallituksen lainapäätöksestä lukien. Kaupungin myöntämä laina ei voi ylittää 40 % osuutta investoinnin toteutuneista kokonaiskustannuksista (alv 0%). Liikuntahallin rakentamiskustannusten nousu tai valtion rakentamisavustuksen puuttuminen korvataan ensisijaisesti muulla oman pääomanehtoisella rahoituksella. Muuta lainarahoitusta voidaan lisätä vain siten, että oman pääomaehtoisten erien suhde säilyy samana kuin alkuperäisessä rahoitussuunnitelmassa.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Käsittely

Esittelijä teki perusteluihin seuraavan teknisen korjauksen:

Virke "Kaupunginhallitus päätti 27.1. kokouksessaan myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle maa-alueen 31.12.2049 saakka." muutetaan muotoon "Kaupunginhallitus päätti 3.2.2020 § 89 myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle maa-alueen 31.12.2049 saakka."

Kaupunginhallitus päättää myöntää Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 5 300 000 euron lainan Pirkkolan liikuntapuistoon rakennettavan liikuntakeskuksen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan erityisehdot: Lainapäätös on voimassa 24 kuukautta kaupunginhallituksen lainapäätöksestä lukien. Kaupungin myöntämä laina ei voi ylittää 40 % osuutta investoinnin toteutuneista kokonaiskustannuksista (alv 0%). Liikuntahallin rakentamiskustannusten nousu tai valtion rakentamisavustuksen puuttuminen korvataan ensisijaisesti muulla oman pääomanehtoisella rahoituksella. Muuta lainarahoitusta voidaan lisätä vain siten, että oman pääomaehtoisten erien suhde säilyy samana kuin alkuperäisessä rahoitussuunnitelmassa.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Sulje

Pirkkolan Liikuntahalli Oy on suunnitellut rakentavansa Pirkkolan liikuntapuistoon kerrosalaltaan noin 9100 k-m² suuruisen kaksikerroksisen liikuntahallin. Halli mahdollistaa useiden liikuntalajien harrastamisen, kuten rytminen voimistelu, cheerleading, tanssi, padel, juoksu, koripallo, salibandy ja sulkapallo. Suunniteltuja hallitiloja erillisine pukeutumistiloineen on kaikkiaan 10 kappaletta ja osa tiloista on väliseinin jaettavissa. Lisäksi halliin rakennettaisiin neuvottelutiloja, varastoja ja teknistä tilaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut Pirkkolan liikuntapuiston alueen kaupunkiympäristön toimialalta 31.12.2043 saakka sisäisin vuokrausperustein. Alueen vuokrauksen jatkaminen 31.12.2049 saakka kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on vireillä kaupunkiympäristön toimialalla. Kaupunginhallitus päätti 27.1. kokouksessaan myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle maa-alueen 31.12.2049 saakka.

Pirkkolan Liikuntahalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 13 300 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 5 300 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtionavustuksella 750 000 euroa, pankkilainalla 4 100 000 euroa sekä 3 200 000 euron omalla pääomalla. Omarahoitusosuus koostuu matalakorkoisista oman pääoman ehtoisista eräpäivättömistä pääomalainoista, joiden etuoikeusasema on huonompi kuin muun rahoituksen.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 5 300 000 euron lainan perusteella.

Kaupunki myöntää korkotukea Pirkkolan liikuntahallin rakentamiskustannuksiin myönnettävälle lainalle. Pirkkolan liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat ja koulut. Kaupungin myöntämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197). Kaupungin myöntämä korkotuki ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 16,5 miljoonaa euroa.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 207

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Pirkkolan liikuntapuistoon rakennettavaa liikuntahallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 5,3 miljoonan euron lainan myöntämistä 20 vuoden laina-ajalla Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena liikuntahallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle maa-alueelle. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä sillä edellytyksellä, että mahdollinen liikuntahallin rakentamiskustannusten nousu tai valtion rakentamisavustuksen myöntämättä jättäminen korvataan ensisijaisesti muulla oman pääomanehtoisella rahoituksella. Muuta lainarahoitusta voidaan lisätä vain siten, että oman pääomaehtoisten erien suhde säilyy samana kuin alkuperäisessä rahoitussuunnitelmassa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Hakemuksen mukaan harrastajamäärien kasvu erilaisissa sisäpalloilulajeissa (mm. padel, koripallo, salibandy) sekä voimistelussa on aiheuttanut jatkuvaa pulaa lajien käyttöön sopivista liikuntatiloista. Saatavissa olevien tilojen kapasiteetti tai harjoitteluolosuhteet eivät myöskään aina vastaa suoritustasoltaan vaativampien lajien laatuvaatimuksia, mikä nostaa osaltaan urheilijoiden loukkaantumisriskiä. Sopivien tilojen puute on koettu myös lajien harrastustoiminnan laajentamista merkittävästi rajoittavaksi tekijäksi.

Hallin suunnittelukumppaneina toimineet Pohjois-Haagan yhteiskoulu sekä Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry ovat jo varanneet liikuntahallin tiloja merkittävästi käyttöönsä. Pohjois-Haagan yhteiskoulu, joka erityistehtävää hoitavana urheilulukiona edustaa noin 600 urheilijan oppilasmäärää, tulee käyttämään hallia päivisin opetustoimintaan. Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry on varannut kaksi voimistelukanveesia sekä kaksi tanssisalia pääasiallisesti omaan käyttöönsä. Lisäksi halliin on tehty merkittävä ennakkovaraus cheerleadingin harrastajille.

Toteutuessaan hallihanke vastaisi osaltaan harjoitteluvuorojen ja -paikkojen kasvaneeseen kysyntään sekä tavallisen harjoitustoiminnan että vaativamman tason urheilusuorituksille.

Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan noin 13,3 miljoonan euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 5,3 miljoonan euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan rahoituslaitoksilta otettavalla 4,1 miljoonan euron lainalla, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetulla 750 000 euron suuruisella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien perustamishankkeiden investointiavustuksella sekä 3,2 miljoonan euron omarahoituksena. Halliyhtiön oma pääoma on 2 500 euroa ja muu omarahoitusosuus kerätään matalakorkoisina, takasijaisina, eräpäivättöminä oman pääoman ehtoisina pääomalainoina.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Pirkkolan liikuntahalli Hankesuunnitelma 26.11.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.