Lainahakemus, jalkapallokentän tekonurmihanke, Vallilanlaakso, Kumpulan nurmikenttä Oy

HEL 2019-000300
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 26 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kumpulan Nurmikenttä Oy:n Vallilanlaaksonkentän tekonurmihanketta koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Kumpulan Nurmikenttä Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Vallilanlaaksonkentälle rakennettavaa tekonurmipintaista jalkapallokenttää:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 209 000 euron lainan myöntämistä kahdentoista (12) vuoden laina-ajalla Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle Vallilanlaaksonkentän alueella sijaitsevalle maa-alueelle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen kaupungin puolelta vastaavalla tavalla kuin esitetyssä rakennushankkeessa ei ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Kumpulan Nurmikenttä Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin palveluja, ja hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin oma rakentamistarvetta. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta 15 vuoden vuokrasopimus.

Kumpulan Nurmikenttä Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 524 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista noin 209 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pitkäaikaisella omarahoituksella 158 000 euroa (alv. 0 %) ja valtion avustuksella noin 157 000 euroa (alv. 0 %). Näiden lisäksi Kumpulan Nurmikenttä Oy on ilmoittanut, että se tulee hakemaan Suomen Palloliitolta HatTrick-avustusta, mikäli sen haku aukeaa vuodelle 2019. Mikäli HatTrick-avustus myönnetään se tulee pienentämään omarahoituksen osuutta.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kumpulan Nurmikenttä Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa kaupungin 209 000 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Vallilanlaaksonkentän alueelle rakennettavan tekonurmipintaisen jalkapallokentän hankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Liikuntalautakunta on hyväksynyt (21.6.2011, 150 §) omalta osaltaan seurojen kanssa tehtävien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan vuosittain kaksi yhteistoimintakenttää.

Liikuntatoimen ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n olosudenvaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta kehittäneet yhdessä toimintaperiaatteet, joilla seurojen ja liikuntapalvelukokonaisuuden yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luonut ne kriteerit, joita seurojen tulee noudattaa omissa olosuhdehankkeissaan.

Vallilanlaaksonkentällä sijaitsevan maa-alueen vuokraus on esillä tässä samassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 29.1.2019, jossa lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden maa-alueen vuokraukseen esityksen mukaisesti. Vuokrasopimus olisi voimassa 31.12.2034 saakka.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 524 000 euroa (alv. 0 %). Kaupunginlainan lisäksi on hanketta suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 158 000 euroa (alv. 0 %) ja valtion avustuksella noin 157 000 euroa (alv. 0 %). Kumpulan Nurmikenttä Oy on ilmoittanut, että se tulee hakemaan Suomen Palloliitolta HatTrick-avustusta, mikäli sen haku aukeaa vuodelle 2019. Mikäli HatTrick-avustus myönnetään se tulee pienentämään omarahoituksen osuutta. Kumpulan Nurmikenttä Oy on esittänyt, että heille myönnetään ensimmäinen lainavuosi lyhennysvapaata.

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3122-1) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on liikuntapaikat -palvelun hallinnassa.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Liitteet (pdf)

4. Varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2018 pöytäkirja, Kumpulan Nurmikenttä Oy
7. Tilinpäätös 31.12.2017, Kumpulan Nurmikenttä Oy
8. Urakkatarjous
9. Suunniteltu käyttökalenteri

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.