Vuokraus, Uimastadionin kahvila ja kioski, vuokraukseen liittyvän option käyttö

HEL 2019-000388
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Uimastadionin kahvilan ja kioskin vuokraukseen liittyvän option käyttöönotto ja sopimuksen jatkaminen Enter Ventures Oy:n kanssa

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti ottaa käyttöön Uimastadionin kahvilan ja kioskin vuokrausta koskevan kahden (2) vuoden option ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020 Enter Ventures Oy:n kanssa.

Uimastadionin vuokrasopimus HEL 2015-000237 on tehty liikuntajohtajan 1.4.2015, 13 § tekemällä päätöksellä.

Vuosivuokra vuonna on 2019 on 40 000 euroa (alv. 0 %) ja vuonna 2020 vuokra on 41 000 euroa (alv. 0 %). Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero, joka vuonna 2019 on 24 %.

Muut sopimusehdot on kirjattu päätöksen liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa oikeudensaajalle aiheutuneista kustannuksista mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Liikuntavirasto on vuokratarjousten (tarjouspyyntö HEL 2015-000237/ Uimastadion) vuokrannut Uimastadionin maauimalan kahvilan ja kioskin Enter Ventures Oy:lle ajalle 1.5.2015-31.12.2018 sisältäen mahdollisuuden kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. Enter Ventures Oy on ilmoittanut sopimuksen mukaisessa määräajassa halukkuutensa toteuttaa sopimukseen HEL 2015-000237 sisältyvän kahden (2) vuoden optiokauden.

Sopimus HEL 2015-000237 jatkuu entisin ehdoin.

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Päättäjä

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja