Suomenkielisen lisäopetuksen toimipaikat Helsingin kaupungin peruskouluissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa

HEL 2019-000459
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 3 §

Suomenkielisen lisäopetuksen toimipaikat Helsingin kaupungin peruskouluissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että lisäopetusta järjestetään toistaiseksi, tarpeen mukaan seuraavissa kouluissa ja oppilaitoksissa:

Pasilan peruskoulu

Myllypuron peruskoulu

Itäkeskuksen peruskoulu

Stadin ammattiopisto

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kunta voi järjestää perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuksen koulukohtaisesta sekä lukio ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Lisäopetus kestää yhden (1) lukuvuoden ja sen laajuus on vähintään 1100 tuntia. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi 21.6.2016 (§ 58) Helsingin kaupungin suomenkielisen lisäopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman. Lisäopetus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Opetuksen lähtökohtana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt.

Lisäopetukseen hakeudutaan perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa. Helsingin kaupungin tarjoamaan lisäopetukseen hakeutumisen ehtona on, että hakija on helsinkiläinen ja on saanut peruskoulun päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Kaikki hakuehdot täyttävät nuoret saavat lisäopetuspaikan Helsingissä.

Lisäopetukseen hakeutuu vuosittain noin 350 – 400 nuorta, joista suurin osa täyttää hakuehdot. Lisäopetuksessa aloittaneiden nuorten määrä vaihtelee vuosittain. Näin ollen arvioidaan tarpeen mukaan lukuvuosittain, missä koulussa tai oppilaitoksessa opetus järjestetään.

Lapsivaikutusten arviointi

Helsingin lisäopetuksella on merkittäviä lapsivaikutuksia tarjotessaan aloituspaikan peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole saaneet jatko-opintopaikkaa kevään yhteishaussa. Lisäopetuksen keskeisenä tavoitteena on nuoren uravalintaan ja jatko-opintoihin liittyvien edellytysten kehittäminen ja tukeminen sekä nuoren elämänhallintataitojen vahvistaminen yhden lukuvuoden aikana. Opiskelija voi myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja siten parantaa mahdollisuuksia jatko-opinnoissa. Lisäopetuksella ehkäistään syrjäytymistä, kun kaikille hakuehdot täyttäville helsinkiläisille nuorille tarjotaan mahdollisuus koulutukseen välivuoden sijaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätietojen antaja

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 09 310 88047

tuulia.tikkanen@hel.fi