Tarkastuslautakunnan ja -viraston tulosbudjetti vuodelle 2019

HEL 2019-000469
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 43 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1-2019

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 ensimmäisen toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan ja -viraston kuluvan vuoden käyttötalous ja toiminnalle asetetut tavoitteet vaikuttavat toteutuvan hyvin. Tarkastusresurssit ollaan saamassa vajaamiehityksen jälkeen normaalitasolle vuoden 2019 aikana. Tukipalveluita järjestetään uudelleen. Käyttötalouden talousarvio alittuu vielä vuonna 2019 henkilöstömenojen osalta. Ulkoisen tilintarkastuksen uuden sopimuksen edullisen hinnan vuoksi myös palvelujen ostoissa syntyy säästöä. Alituksen arvioidaan tässä vaiheessa olevan noin 50 000 euroa. Käyttötalouden toteutumisennuste on liitteenä 1.

Sitovan toiminnan tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetetun tason mukaisesti. Tuottavuuden sekä määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muiden kuin henkilöresurssien osalta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tavoitteiden toteutumisennusteet ovat liitteenä 2.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2019 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Sulje

Tarkastuslautakunta 22.01.2019 § 5

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi