Tarkastuslautakunnan ja -viraston tulosbudjetti vuodelle 2019

HEL 2019-000469
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 10 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 tulosbudjetin toteutuminen ja tilinpäätöstiedot

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastustoimen vuoden 2019 tulosbudjetin toteumatiedot ja vuoden 2019 tilinpäätöstiedot.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusviraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman. Virastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä tarkastusviraston tilinpäätöstiedoista. Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot on toimitettu kaupungin tilinpäätöstä varten Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitokselle tilinpäätöksen laatimisohjeiden mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko on osa tilinpäätöstä. Viraston johtoryhmä on ennen selonteon laatimista suorittanut sisäisen valvonnan itsearvioinnin vuodelta 2019. Arvioinnin pohjalta todettiin, ettei vuonna 2019 ole realisoitunut merkittäviä riskejä ja että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt toimivat hyvin. Tarkastusjohtaja esittelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

Sulje

Tarkastuslautakunta 19.11.2019 § 81

20.08.2019 Ehdotuksen mukaan

07.05.2019 Ehdotuksen mukaan

22.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi