Talousarvio ja talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2019, Helsingin kaupunki ja tarkastustoimi

HEL 2019-000481
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 4 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 talousarvio ja talousarvion noudattamisohjeet

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 talousarvion sekä kaupunginhallituksen 17.12.2018 hyväksymät talousarvion noudattamisohjeet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2018 Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021. Talousarviossa asetetut tavoitteet otetaan huomioon valmisteltaessa tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta valvoo, että tarkastusviraston toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaista. Talousarvioon sisältyy kohta 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto, jossa on määritelty ulkoisen tarkastuksen toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.12.2018 vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet, jotka koskevat kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi