Toimielimen kokoonpanon muutos, kaupunginhallitus, eroaminen

HEL 2019-000512
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 30 §

V 30.1.2019, Kaupunginhallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä elinkeinojaoston varajäsenen ja konsernijaoston varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Otso Kivekkäälle eron kaupunginhallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä elinkeinojaoston varajäsenen ja konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista
  • valitsee Kaisa Hernbergin jäseneksi ja _____________ ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginhallitukseen
  • valitsee Hannu Oskalan varajäseneksi (Anni Sinnemäen henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon ja
  • valitsee Ozan Yanarin varajäseneksi (Jasmin Hamidin henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta esittää Hannu Oskalaa varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon ja Ozan Yanaria varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Otso Kivekkäälle eron kaupunginhallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä elinkeinojaoston varajäsenen ja konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista
  • valitsee Kaisa Hernbergin jäseneksi ja _____________ ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginhallitukseen
  • valitsee ____________ varajäseneksi (Anni Sinnemäen henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon ja
  • valitsee ___________ varajäseneksi (Jasmin Hamidin henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Otso Kivekkään (Vihr.) 7.6.2017 § 259 jäseneksi ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginhallitukseen, § 260 varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon ja § 261 varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Otso Kivekäs pyytää 15.1.2019 eroa kaupunginhallituksen luottamustoimista.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain 73 §:n mukaisesti. Hallintosäännön 2 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen jäsenen tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 15.1.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.