Urhea-halli Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2019-000530
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 11 §

Urhea-halli Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Urhea-halli Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan yksikön päällikkö Osmo Rasimus ja hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Urhea-halli Oy

Urhea-säätiö sr perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.

Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen
noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä. Halliin on suunniteltu harjoitustilat mm. yleisurheilulle, koripallolle, rytmiselle voimistelulle, telinevoimistelulle, judolle ja painille. Lisäksi yleisharjoittelualueet ja terveydenhuollon keskus palvelevat kaikkien lajien tarpeita.

Halliyhtiön tavoitteena on pitää nuorten urheiluharrastuksen hinta kohtuullisena ja tehdä hallin valmistuttua voittoa vuosittain vain sen verran, että tulos kattaa tarvittavat kulut ja korvausinvestoinnit. Hallihankkeen kaava on lainvoimainen. Hallin rakentamisen arvioidaan käynnistyvän kesällä 2019 ja hallin valmistuvan keväällä 2021.

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2018, § 806 hyväksyä Urhea-halli Oy:n osakkeiden merkitsemisen ja kaupungin omistusosuus yhtiöstä on
28 %.

Hallitus

Urhea-halli Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5 - 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään uudelleen.

Osakassopimuksen mukaan osakas, joka omistaa vähintään 50 % yhtiön osakkeista, on oikeutettu nimeämään hallitukseen kolme (3) jäsentä. Osakas, joka omistaa vähintään 20 % yhtiön osakkeista, on oikeutettu nimeämään hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Muilla osakkailla on oikeus nimetä yksi (1) jäsen.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki on oikeutettu nimeämään hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Urhea-halli Oy tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa valitaan hallitukseen kaupungin osakassopimuksen perusteella nimeämät jäsenet. Ylimääräinen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän helmikuun loppupuolella.

Ottaen huomioon halliyhtiön tuleva rakennushanke ja toiminnan painopiste nuorten urheiluharrastuksessa, on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön hallitusten jäsenet kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilta.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi