Vuokraus, Herttoniemi tontti 43076/8, Sahaajankatu 1, Inlook Oy

HEL 2019-000531
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 49 §

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Inlook Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43076/8)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti vuokrata uudelleen Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin 43076 tontin nro 8 (pinta-ala 10 740 m², os. Sahaajankatu 1) Inlook Oy:lle (y-tunnus 2286272-8) teollisuus- ja varastotarkoituksiin 1.3.2019 – 31.12.2048 väliseksi ajaksi liitteenä olevan maanvuokrasopimusluonnoksen (Liite 1) mukaisesti.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti vielä oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun maanvuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(T1143-245)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus

Inlook Oy pyytää, että yhtiölle vuokrattujen tonttien nrot 43076/3 ja 4 vuokrasopimusta jatkettaisiin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Nykyinen vuokrasopimus

Tontit 43076/3 ja 4 on vuokrattu hakijalle 31.12.2020 päättyvällä maanvuokrasopimuksella. Tonttien yhteenlaskettu perusvuokra on 4 039,20 euroa vuodessa ja yhteenlaskettu nykyinen vuosivuokra 69 079,20 euroa.

Vuokraoikeuden siirto on vapaa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tonttien 43076/3 ja 4 alueelle on laadittu asemakaavan muutos. Tonteista ja tonttien viereisestä puistoalueesta on muodostettu uusi tontti nro 43076/8.

Tontti nro 43076/8 kuuluu voimassa olevan kaupunginvaltuuston 26.9.2001 vahvistaman ja 16.11.2001 lainvoiman saaneen asemakaavan nro 10978 mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T). Tontin pinta-ala on 10 740 m² ja rakennusoikeus 11 352 k-m².

Tontilla sijaitsee yhteensä 7 066 k-m²:n suuruiset teollisuus- ja varastorakennukset.

Vuokra-aika ja vuokrausehdot

Hakijalle voitaisiin vuokrata tontti nro 46025/8 uudelleen 31.12.2048 päättyvällä maanvuokrasopimuksella.

Vuokranmääräytymisperusteena tulisi käyttää elinkustannusindeksiin sidottua vuokraa, joka vastaa pääoma-arvoa 10,50 euroa/k-m² (ind. 100). Hinta vastaa nykyhintana 206 euroa/k-m² (ind. 1960). Hinta vastaa Newsecin laatiman hintavyöhykekartan mukaista hintaa alueella.

Herttoniemen yritysalueella on yleisesti käytetty vuokrausperusteena tonttitehokkuuslukua e=1,0 vastaavaa rakennusoikeutta, kun tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylittää em. tehokkuusluvun ja tontin toteutunut rakennusoikeus on vähemmän kuin tonttitehokkuuslukua e=1,0 vastaava rakennusoikeus.

Edellä esitettyjen perusteiden mukaan tontin vuokra määräytyy seuraavaksi:

Edellä esitettyjen perusteiden mukaan tontin vuosivuokra lähes kaksinkertaistuu. Esittelijän mielestä on perusteltua, että nykyistä vuosivuokraa peritään nykyisen vuokra-ajan loppuun saakka ja uutta vuosivuokraa aletaan periä 1.1.2021 alkaen.

Toimivalta

Tällä päätöksellä hyväksyttävä pitkäaikainen vuokraus on yritystontteja koskevien kaupungin päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä

Kaupunkiympäristön toimialan organisaatiouudistuksen ja delegointipäätösten (Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston päätös 22.5.2017 (90 §), hallintosääntö 16 luku 1§2 mom 2-kohta) perusteella 1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristölautakunta on toimivaltainen päättämään yritystoimintaa varten pitkäaikaisesta vuokrauksesta, kun vuokrattavan tontin rakennusoikeus ylittää 3 000 k-m².

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen@hel.fi