Valtuustoaloite, Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä

HEL 2019-000644
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 170 §

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om bevarande av Lappvikens sjukhusområde i allmännyttigt bruk

Helsingin kaupunginvaltuusto

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen som slutbehandlad.

Sulje

Ledamoten Pentti Arajärvi och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda alternativ för bevarande av Lappvikens sjukhus med omgivning (byggnader och park) i allmännyttigt bruk som ett ställe för medborgar- och småföretagsverksamhet samt för medborgarevenemang.

Stadsmiljönämnden har 11.12.2018 (§ 648) fattat beslut om att ordna ett anbudsförfarande om en försäljning av byggnaderna på Lappvikens sjukhusområde. Enligt beslutet beaktar man i anbudsförfarandet också sådana förslag som gäller projekt vilka bygger på en hyresmodell. Förhyrningen kan gälla antingen alla fastigheter eller en del av dessa. Det är också möjligt att ha en hyresmodell där hyrestagaren tar på sig ansvaret för all behövlig renovering och svarar för renoveringarna på egen bekostnad. I så fall ska sökanden lägga fram en trovärdig och transparent finansierings- och reparationsplan som uppfyller kriterierna för anbudsförfarandet och som tryggar fastighetens eller fastigheternas byggnadshistoriska värden. Samtidigt ska sökanden meddela vilken nivå på hyran som vederbörande är beredd att betala. Stadsmiljönämnden har genom sitt beslut möjliggjort projekt som också kan vara hyresbaserade, och också allmännyttiga aktörer kan delta i anbudsförfarandet.

I syfte att utveckla Lappvikens sjukhusområde söker staden med hjälp av anbudsförfarandet en ny ägare eller hyrestagare till områdets byggnader. Ägaren eller hyrestagaren ska ha en vision i linje med stadens målsättningar för hur området och byggnaderna ska användas samt vilja och ekonomiska förutsättningar att renovera de skyddade byggnaderna och att även i fortsättningen sköta om dem. De i fullmäktigemotionen framförda alternativa sätten att bevara Lappvikens sjukhus och de omgivande byggnaderna och parken samt verksamhetsmodellerna för Lappvikens område utreds genom anbudsförfarandet. Anbudsförfarandets första skede avslutas 31.5.2019.

Stadsstyrelsen har fått stadsmiljönämndens utlåtande om motionen. Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Sulje

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 345

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Lisätään seuraava lause perusteluosan kolmannen kappaleen loppuun:

"Kilpailun ensimmäisen vaiheen päätöksenteon yhteydessä selvitetään myös vaihtoehto, jonka mukaan kaupunki itse kunnostaa alueen rakennukset ja vuokraa ne edelleen kohtuullisella vuokralla järjestö- ja kulttuuritoimintaan."

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hylkäsi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen äänin 10 - 4 (1 tyhjä).

06.05.2019 Pöydälle

26.03.2019 Palautettiin

19.03.2019 Pöydälle

12.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 189

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.12.2018, että Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseksi rakennuksille haetaan kilpailumenettelyn kautta uusi omistaja tai vuokralainen, jolla on kaupungin tavoitteiden mukainen visio alueen ja rakennusten käytöstä sekä tahto ja taloudelliset edellytykset kunnostaa nykyiset suojellut rakennukset ja huolehtia rakennusten kunnosta myös jatkossa.

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksessään mahdollistanut sen, että hanke voi olla myös vuokrapohjainen ja myös yleishyödylliset toimijat voivat osallistua kilpailuun.

Valtuustoaloitteessa esitetyt Lapinlahden sairaalan ja sitä ympäröivien rakennusten ja puiston säilyttämisen vaihtoehdot ja Lapinlahden alueelle sijoittuvat toimintamallit saadaan jo päätetyllä kilpailumenettelyllä selville. Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy 31.5.2019.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 17 kokouksen asiana nro 2.

26.03.2019 Palautettiin

19.03.2019 Pöydälle

12.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 74401

juhani.linnosmaa@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.05.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Sulje

Esittelijä

Stadsstyrelsen

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi