Valtuustoaloite, Syrjäytymisen ja yksinäisyyden purkupalvelut

HEL 2019-000646
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 136 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mohamed Abdirahimin ym. valtuustoaloitteesta koskien syrjäytymisen ja yksinäisyyden purkupalveluja

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jape Lovén: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan kaupunkiyhteisiä toimia. Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii monipuolisen ja tasapainoisen kaupunkirakenteen kehityksestä. Tähän liittyy koko ketju aina pitkän aikavälin strategisesta maankäytön suunnittelusta rakentamiseen ja tilapalveluihin asti.

Kaavoituksessa pyritään varmistamaan riittävät tilavaraukset sekä yksityisten että julkisten palvelujen tarpeisiin. Suunnittelu on vuorovaikutteista ja huomioi muuttuvat tarpeet.

Vaikka kaupunkiympäristön toimialan mahdollisuus vaikuttaa syrjäytymisen ja yksinäisyyden purkupalveluihin on rajallinen, voidaan kaupunkisuunnittelulla vaikuttaa kaupungin käytettävyyteen ja palvelujen toimintaedellytyksiin. Tiivistyvä ja sekoittunut kaupunkirakenne mahdollistaa kohtaamisiin tukeutuvan kaupunkielämän sekä monipuolisen harrastustarjonnan. Kasvun tuoma taloudellisen toiminnallisuuden lisääntyminen parantaa työmarkkinatilannetta. Työ ja vapaa-ajan harrastukset ovat tärkeä keino syrjäytymisen ja yksinäisyyden torjumiseksi.

Kaupunkirakenteen sisällä olevien palvelujen lisäksi myös kaupungin monipuoliset viher- ja virkistysalueet ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja, joita kehitetään pitkäjänteisesti asukkaiden tarpeista lähtien. Kaupunkiympäristön toimiala varmistaa toimivat puitteet, joiden varaan voidaan rakentaa syrjäytymistä ja yksinäisyyttä torjuva palveluverkko.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Mohamed Abdirahim ja 33 muuta valtuutettua ovat tehneet 16.1.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Syrjäytyminen ja yksinäisyys on niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta merkittävä ongelma. Pelkästään yksinäisyys laskee elinikää yhtä paljon tai enemmän kuin tupakointi tai ylipaino.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kaupunki loisi lisää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, parantaisi niiden tunnettavuutta ja houkuttelevuutta, pyrkisi tehokkaammin ottamaan huomioon mm. terveydenhuollon palveluissa riskiryhmässä olevat ja ohjaamaan heidät matalan kynnyksen palveluihin, sekä helpottamaan heidän palvelunsaantiaan, sekä kohtaamaan heidät poikkeuksetta empaattisesti, kunnioittaen ja rohkaisten.

Empaattinen, rento, jutteleva ja osaava puhelinpalvelu toimisi myös ensiaskeleena ohjaten tarvittaviin palveluihin ja kohtaamispaikkoihin kannustavalla ja kiireettömällä otteella."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 12.3.2019 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö: 09 310 37483

heikki.salmikivi@hel.fi