Yhtiökokoukset vuonna 2019, Helsingin Satama -konserni

HEL 2019-000682
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 10 §

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

 • osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa toistaiseksi kaupungin palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot,
 • osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid ja Veronika Honkasalo,
 • hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
 • tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
 • hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
 • hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
 • nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
 • yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Nasima Razmyarin ehdotuksesta valita Pentti Arajärven osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ozan Yanarin ehdotuksesta valita Jasmin Hamidin osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Veronika Honkasalon ehdotuksesta valita Veronika Honkasalon osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

 • osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa toistaiseksi kaupungin palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot,
 • osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi ____________________, ____________________ ja ____________________,
 • hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
 • tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
 • hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
 • hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
 • nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
 • yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.
Sulje

Helsingin Satama -konserni

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Helsingin Satama -konserniin kuuluu tytäryhtiö Loviisan Satama Oy.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet 29.3.2018 alkaen pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamid sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalo.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille on maksettu 27.8.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 200 euron suuruiset kokouspalkkiot. Palkkiot perustuivat silloiseen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevaan ohjeistukseen. Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten uusista yleisistä palkkioperusteista. Nimitystoimikunnan aiempaa kokouspalkkiota vastaavat ns. perushallituspalkkiot maksetaan nykyisin palkkioryhmän C osalta, jossa hallituksen kokouspalkkio on tällä hetkellä 225 euroa. Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kokouspalkkiot on perusteltua korottaa vastaamaan tätä keväällä 2018 muuttunutta palkkiokäytäntöä.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen työjärjestyksensä muuttamisesta.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Nimitystoimikunnan ehdotus sisältää aiempiin palkkioihin verrattuna 25 %:n korotuksen puheenjohtajan kokouspalkkioon sekä 16,25 %:n korotuksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioihin. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helsingin Satama Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta kahta muutosta lukuun ottamatta. Julia Ormion ja Antti Pankakosken tilalle ehdotetaan Minna Haapalaa ja Pekka Heliniä.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa, että sen tehtävistä poistetaan viittaus Helsingin Satama Oy:n tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja palkkioita koskevien ehdotusten tekemiseen. Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen tytäryhteisöjen hallituksia koskevia valintoja ei käsitellä enää Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa vaan yhtiön hallituksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi