Jäsenten nimeäminen, Asunto Oy Oulunkyläntori 2 yhtiön hallitus

HEL 2019-000708
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 12 §

Asunto Oy Oulunkyläntori 2 -nimisen yhtiön hallituksen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Asunto Oy Oulunkyläntori 2 -nimisen yhtiön osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, jolla yhtiön nykyinen hallitus erotetaan ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan tiimipäällikkö Kirsi Federley ja jäseniksi kiinteistölakimies Minja Mehtälä ja asukasedustajaksi Markku Laaksonen sekä varajäseneksi tiimipäällikkö Peter Haaparinne yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi ja hallitukselle päätetään maksaa kaupunginhallituksen vahvistaman palkkioryhmän D:n mukaiset palkkiot.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Kaupunginhallitus päätti 12.11.2018, § 722 ostaa Asunto Oy Oulunkyläntori 2 –nimisen yhtiön osakekannan. Myyjät pidättävät huoneistonsa hallintaoikeuden enintään 31.12.2025 asti. Kaupunki voi kuitenkin tarvittaessa päättää hallintaoikeuden 1.1.2024 alkaen. Hallintaoikeus vastaa ehdoiltaan Östersundomin alueella pitkään noudatettua, kaupungin maanhankintaa edistävää käytäntöä. Hallinta-aika vastaa kaavoitus- ja suunnitteluprosessin arvioitua kestoa.

Järjestelyn kohteena olevien osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt kaupungille 18.12.2018. Kaupungin omistusosuus asunto-osakeyhtiöstä on 100 %.

Asunto Oy Oulunkyläntori 2

Yhtiö hallitsee vuokralaisena noin 2 700 m²:n kokoista kaupungin vuokratonttia 91-28-50-1 osoitteessa Oulunkylän tori 2. Tontin rakennustehokkuus on 0,55 ja rakennusoikeus noin 1 500 k-m².

Tontilla sijaitsee yhtiö omistama vuonna 1968 rakennettu, maanpäällisellä kellarilla ja hissillä varustettu kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Talossa on 18 asuntoa (1 230 htm²) ja 8 autotallia (160 nettom²).

Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ottaen huomioon yhtiön tuleva kaavoitus- ja suunnitteluprosessi sekä myyjien hallintaoikeus, on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön hallituksen jäsenet kaupunkiympäristön toimialalta ja asukkaiden edustajista.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet. Ottaen huomioon yhtiön toiminnan laajuuden ja vaativuuden on perusteltua, että hallitukselle maksetaan palkkioryhmä D:n mukaiset palkkiot. Tällä hetkellä palkkiot ovat hallituksen puheenjohtajalle 320 euroa per kokous ja jäsenille 225 euroa per kokous.

Lopuksi

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeen- omistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi