Katsaus henkilöstöhyvinvoinnin toimenpiteiden edistämiseen

HEL 2019-000750
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 56 §

Katsaus henkilöstöohjelman ja työhyvinvoinnin toimenpiteiden etenemiseen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saadun informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuonna 2019 HKL:ssä erityisen huomion kohteena on henkilöstöhyvinvoinnin kehittäminen eri keinoin niin, että organisaation potentiaali ja energia voidaan mahdollisimman täysimääräisesti kohdentaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Johtokunnan kokouksessa 7.2.2019 annettiin yksityiskohtainen selostus keskeisimpien työhyvinvoinnin kehittämiseen suunnitelluista toimenpiteistä vuonna 2019 ja sovittiin, että työhyvinvointiin liittyvistä toimenpiteistä raportoidaan johtokunnalle neljännesvuosittain. Kokoukseen on pyydetty paikalle myös henkilöstöryhmien edustus.

HKL:n henkilöstöohjelman eteneminen

HKL:n henkilöstöohjelmalla pyritään kehittämään henkilöstön työhyvinvointia. Vuoden 2019 henkilöstöohjelman keskeiset toimenpidekokonaisuudet liittyvät johtamiseen, sujuvaan toimintakulttuuriin sekä osaamisen ja työskentelymenetelmien kehittämiseen. Henkilöstöohjelma on laaja perusrunko HKL:n työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Kokouksessa annetaan tarkempi selostus vuoden 2019 henkilöstöohjelman toimenpiteistä.

Organisaatiokulttuurin ja esimiestyön kehittämisohjelma (Samalla Radalla -valmennus)

HKL:lla on tammikuussa 2019 käynnistetty valmennusohjelma, jonka tavoitteena on saada aikaan merkittävä kehitys kannustavan työympäristön, ratkaisuhakuisuuden, vastuun kantamisen ja ”tekemisen meiningin” lisäämiseksi. Lisäksi ohjelmalla pyritään antamaan esimiehille konkreettisia valmiuksia onnistua paremmin esimiestyön haasteissa ja kannustavuudessa. Valmennusohjelma jatkuu maaliskuulle 2020 ja HKL:n omien resurssien lisäksi hyödynnetään merkittävästi myös ulkopuolista asiantuntija-apua. Valmennusohjelman etenemisestä annetaan tarkempi selostus kokouksessa.

Tilannekatsaus muihin työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin

Henkilöstön työhyvinvointia edistetään HKL:lla vuonna 2019 monilla erilaisilla toimenpiteillä, joiden etenemistä selostetaan kokouksessa tarkemmin.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 07.02.2019 § 23

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saadun informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg@hel.fi

Tero Hagberg, liikennepäällikkö, puhelin: 310 34774

tero.hagberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Tero Hagberg, liikennepäällikkö, puhelin: 09 310 34774

tero.hagberg@hel.fi

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 34747

matts.hagg@hel.fi