Liikuntatoimen neuvottelupäivät Helsingissä 12. - 13.2.2019, luottamushenkilöiden osallistuminen neuvottelupäiville, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-000822
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 23 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja liikuntajaoston jäsenten osallistuminen liikuntatoimen neuvottelupäiville Helsingissä 12.–13.2.2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti nimetä edustajansa Helsingissä 12.–13.2.2019 järjestettäville valtakunnallisille liikuntatoimen neuvottelupäiville seuraavasti:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 • Arja Karhuvaara
 • Sami Muttilainen
 • Mika Ebeling (vain 13.2.).
Liikuntajaosto
 • Joel Harkimo
 • Johanna Sydänmaa
 • Leila Vasama
 • Jukka Järvinen (vain 12.2.)

Osallistumismaksu per edustaja on 495 euroa (+ alv. 24 %), johon lisätään laskutusmaksu viisi (5) euroa (+ alv. 24 %). Tilaisuudesta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttövaroista.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että edustajiksi nimetään:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- Arja Karhuvaara
- Sami Muttilainen
- Mika Ebeling (vain 13.2.).

Liikuntajaosto
- Joel Harkimo
- Johanna Sydänmaa
- Leila Vasama
- Jukka Järvinen (vain 12.2.)

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää nimetä edustajansa Helsingissä 12.–13.2.2019 järjestettäville valtakunnallisille liikuntatoimen neuvottelupäiville.

Osallistumismaksu per edustaja on 495 euroa (+ alv. 24 %), johon lisätään laskutusmaksu viisi (5) euroa (+ alv. 24 %). Tilaisuudesta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajantoimialan käyttövaroista.

Sulje

Liikuntatoimen neuvottelupäivät kuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle, yhteistyökumppaneille sekä järjestöille pidetään Helsingissä 12.–13.2.2019. Neuvottelupäivien teemana on kunnallinen liikuntatoimi 100-vuotta. Suomen ensimmäinen urheilulautakunta perustettiin Helsinkiin vuonna 1919.

Tilaisuudessa esitellään, miten kuntien liikuntapolitiikka on kehittynyt kuluneen 100 vuoden aikana ja miten se on luonut edellytyksiä liikunnalle. Neuvottelupäivillä esitellään Helsingin kaupungin liikuntapalveluita ja uutta liikkumisohjelmaa. Ohjelmaan sisältyy ajankohtainen liikunnan ja liikkumisen tulevaisuuteen keskittyvä eri puolueiden edustajien paneelikeskustelu.

Neuvottelupäivät järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin, Suomen Kuntaliiton sekä FCG Koulutus Oy:n kanssa.

Liikuntatoimen neuvottelupäivien ohjelma on liitteenä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Liikuntatoimen neuvottelupäivät 12.-13.2.2019 Helsinki, ohjelma

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.