Yhdistyksen kokouskutsut vuonna 2019, Sydkustens landskapsförbund r.f.

HEL 2019-000867
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 27 §

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n vuoden 2019 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 
Edustaja
Henkilökohtainen varaedustaja
1.
Veera Hellman (Kok.)
Silva Mertsola (Kok.)
2.
Theo Tyrväinen (Vihr.)
Bernt Nordman (Vihr.)
3.
Thomas Micklin (SDP)
Anders Björklöf (SDP)
4.
Hildur Boldt (SDP)
Lauri Heikkinen (SDP)
5.
Pekka Tiusanen (PS)
Mikael Forsbäck (PS)
6.
Oscar Dikert (Vas.)
 

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että mahdolliset muut edustajat ilmoitetaan ilmoittautumisen määräaikaan mennessä suoraan Sydkustens landskapsförbund r.f:lle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi yksimielisesti Veronika Honkasalon ehdotuksesta Oscar Dikertin edustajaksi liittokokoukseen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n vuoden 2019 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 
Edustaja
Henkilökohtainen varaedustaja
1.
Veera Hellman (Kok.)
Silva Mertsola (Kok.)
2.
Theo Tyrväinen (Vihr.)
Bernt Nordman (Vihr.)
3.
Thomas Micklin (SDP)
Anders Björklöf (SDP)
4.
Hildur Boldt (SDP)
Lauri Heikkinen (SDP)
5.
Pekka Tiusanen (PS)
Mikael Forsbäck (PS)
6.
 
 
7.
 
 
8.
 
 
9.
 
 
10.
 
 
Sulje

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 25.3.2019 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Kemiönsaarella 25.4.2019 pidettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen kutsu on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden. Helsinki nimeää yhteensä enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.03.2019 § 18

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi