Säätiön hallituksen kokoonpanon muutos, hallituksen täydentäminen, Tapahtumasäätiö sr,

HEL 2019-000876
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 16 §

Helsingin tapahtumasäätiö sr:n hallituksen täydentäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti täydentää Helsingin tapahtumasäätiö sr:n hallitusta nimeämällä hallituksen uusiksi jäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi toimitusjohtaja Jan Hultinin, toimialajohtaja Tommi Laition, johtaja Sari Mikkonen-Mannilan sekä elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Helsingin tapahtumasäätiö on aiemmalta nimeltään Helsinki-viikon säätiö sr. Säätiö muutti nimensä ja sääntönsä vuoden 2019 alusta lukien kaupunginhallituksen 29.10.2018, § 673 antaman hyväksyvän lausunnon ja aiemmin tehdyn tapahtumatuotantojen keskittämistä koskeneen selvityksen perusteella.

Säätiön tarkoituksena on uusien sääntöjen mukaan voittoa tai ylijäämää tavoittelematta kulttuurin, mukaan lukien kaupunkikulttuurin, aineettoman kulttuuriperinnön ja taiteen edistäminen sekä näiden eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö vahvistaa omalta osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta osana Helsingin kaupunkikonsernia.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kaupunkitapahtumia, festivaaleja ja kulttuuritilaisuuksia, joihin voi sisältyä muun muassa esityksiä, konsertteja, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä taide- ja kulttuurisisältöjä.

Tapahtumasäätiö on kaupungin tytärsäätiö. Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet.

Hallituksen täydentäminen

Helsingin tapahtumasäätiön hallituksessa on viisi jäsentä, joiden nimeämisestä on päätetty kaupunginhallituksen konsernijaostossa 5.3.2018, § 18. Hallituksen nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2020.

Vuoden 2019 alusta voimaan tulleiden sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu aiemman viiden jäsenen sijaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Sääntöjen mukaan kaupunki päättää jäsenten nimeämisestä ja hallituksen täydentämisestä.

Tapahtumasäätiötä koskevan selvitystyön yhteydessä tunnistettiin, että säätiön muuttaminen kaupungin tapahtumasäätiöksi asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös hallituksen kollektiiviselle osaamiselle. Hallituksen kokoonpano on säätiön onnistumista osaltaan määrittävä kriittinen tekijä.

Tapahtumasäätiön hallituksen kollektiivisen osaamisen vahvistamiseksi hallituksen jäsenmäärää tulee kasvattaa nykyisestä viidestä jäsenestä sääntöjen mahdollistamaan yhdeksään jäseneen. Hallituksen monipuolisen osaamisen kannalta on perusteltua lisätä hallitukseen säätiötä sen toimialalla hyödyttävää osaamista markkinointijohtamisesta, nykyaikaista tapahtumatuotanto-osaamista, kaupunkimarkkinoinnin asiantuntijuutta, hyödyllisiä yrityselämän verkostoja, syvää kulttuurikentän tuntemusta sekä yhteiskunnallista vaikuttamisvoimaa.

Edellä mainittujen osaamisalueiden edistämiseksi Tapahtumasäätiön hallitukseen on perusteltua nimetä nykyisten luottamushenkilötaustaisten jäsenten lisäksi kulttuurin ja elinkeinopolitiikan viranhaltijataustaisina jäseninä toimialajohtaja Tommi Laitio ja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sekä kaupunkikonsernin ulkopuolisina jäseninä HeartBrain Oy:n toimitusjohtaja Jan Hultin ja A-Lehdet Oy:n sisältöstudion johtaja Sari Mikkonen-Mannila.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi