Hankinta, kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien ilmanvaihdon-, mittaus-, säätö- ja nuohoustöiden puitejärjestely, EU kilpailutus

HEL 2019-000945
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 94 §

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustöiden puitejärjestely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustyöt puitejärjestelyinä neljän (4) puitesopimustoimittajan kanssa, jotka ovat toteutetun kilpailutuksen mukaisessa kokonaistaloudellisen edullisuuden etusijajärjestyksessä seuraavat toimijat:

 1. RKV-Tekniikka Oy
 2. Euro Service Oy
 3. Suomen Hormimestarit Oy
 4. Trio Ilmastointi Oy

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 10.6.2019–31.5.2020. Järjestely sisältää lisäksi mahdollisuuden kolmeen (3) yhden (1) vuoden pituiseen optiokauteen (1+1+1). Sopimusten enimmäiskesto on näin ollen yhteensä enintään neljä (4) vuotta. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se järjestelyyn sisältyviä optiokausia.

Puitejärjestelyn ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo optiokaudet mukaan lukien on enintään 800 000 euroa.

Sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla puitesopimuksella aikaisintaan hankintalain 129 § 1 momentin mukaisen odotusajan kuluttua. Sopimuksissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Lautakunta oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan tähän puitejärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Puitesopimukseen perustuvat hankinnat

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teettää kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustöitä niiltä osin, kun eivät tule kaupunkiympäristön toimialan kautta. Työt tehdään Helsingin kaupungin hallinnoimissa kiinteistöissä ja pää asiassa liikuntapalvelukokonaisuuden kohteissa.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tarjousten perusteella puitesopimukset, joiden pituus on yksi (1) vuosi allekirjoittamisesta. Sopimuksissa varaudutaan enintään kolmeen (3) yhden (1) vuoden jatkoaikaan. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä yksi (1) vuosi kerrallaan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen voimassa olevan sopimuskauden päättymistä. Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, mutta seuraavia optiokauden optio-oikeuksia ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista optiokauden päätyttyä.

Tarjoukset pyydettiin kiinteinä yksikköhintoina. Puitesopimuksiin liittyvien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana yhteensä 800 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kolme (3) yhden (1) vuoden jatkoaikaa (optiokausi).

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valitaan 3–4 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta. Jokaisesta hankinnasta tehdään erilliset hankintapäätökset ja sopimukset.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ” Kiinteistöjen ja ulkoalueiden ilmanvaihtoon liittyvien asennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustöiden puitejärjestely” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa 12.3.2019. Diaarinumero on HEL 2019-000945. Tarjouspyynnössä oli sähköisen tarjouspalvelun internet-sivun osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan on täytettävä ESPD lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palvelusta.

Tarjoavan yrityksen keskimääräisen vuotuisen liikevaihdon tuli olla tilikauden tilinpäätöksessä vähintään 150 000 euroa/tilikausi ja yrityksellä tulee olla tämän puitesopimuksen piiriin kuuluvan toiminnan kattava toiminnan vastuuvakuutus arvoltaan vähintään 1 000 000 euroa.

Tarjouspyynnössä on esitetty kelpoisuusvaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle, sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä voimassa oleva tulityökortti sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. Työnjohtajalla on oltava vähintään 3 vuoden kokemus IV-työnjohtajan työstä.

Kokemuksen osoittamiseksi tarjoajalla on oltava esittää referenssit kiinteistöjen mittaus- ja säätötöistä.

Sopimuksiin sovelletaan YSE1998 sopimusehtoja. Tarjoajan tulee sitoutua huolehtimaan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on työturvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä ylläpitämään työmaalla työskentelevistä henkilöistä kulkulupaluetteloa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan, 15.4.2019 klo 12.00, mennessä tarjouksen jätti yksitoista (11) yritystä. Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja. Avauspöytäkirja on liitteenä 5.

Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen ja tarjousten tarkastus. Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todettiin, että ISS Palvelu Oy:n tilinpäätöstiedot oli annettu vuodelta 2017, kun muiden tilinpäätöstiedot olivat vuodelta 2018. ISS Palvelut Oy:ltä pyydettiin selvitystä asiaan. RKV-Tekniikka Oy:ltä pyydettiin selvitystä IV-asentajan tuntityöhintaan, koska se oli selvästi alhaisempi kuin muiden antama tuntityöhinta. Pyydettyjen selvitysten jälkeen todetaan, että kaikki tarjoukset täyttivät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, josta hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät yritykset pääsevät mukaan vertailuun ja laatutekijät on huomioitu asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Tarjousten vertailussa käytettävät pisteet muodostuvat siten, että vertailuhinnaltaan halvin tarjous (x) saa 100 pistettä. Muiden tarjousten pisteet muodostuvat näiden tarjousten vertailuhinnasta (y) seuraavasti: x/y*100 pistettä. Tarjoajilta pyydettiin yhtä hintaa. Vertailun vuoksi käytettiin 1500 tuntimäärää, joka kerrottiin annetulla tuntihinnalla. Tuntihinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Niitä ovat mm. matka- ja majoituskustannukset, päivärahat, ylityökorvaukset sekä palveluntuottajan suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Puitesopimukseen valitaan kumppanit yhteispistemäärän järjestyksen mukaisessa edullisuusjärjestyksessä korkeimmasta pistemäärästä alaspäin.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä 6.

Puitesopimukseen perustuvat toimeksiannot ja puitesopimuskumppanien valinta

Tilaukset puitesopimustoimittajilta tehdään ensisijaisesti puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. Jos etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen puitesopimustoimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta, tilaus tehdään etusijajärjestyksessä seuraavalta puitesopimustoimittajalta.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos poikkeaminen on välttämätöntä esimerkiksi siitä johtuen, ettei etusijajärjestyksessä ensisijaisella puitesopimustoimittajalla ole vaadittua erityisosaamista tai resursseja tilauksen toteuttamiseen, valitaan kaupungin kannalta puitesopimustoimittajista kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tilaus voidaan perustellusta syystä tehdä etusijajärjestyksestä poiketen sopivimmaksi katsotulta puitesopimustoimittajalta.

Puitesopimus ei velvoita tilaajaa ostamaan palveluja sopimustoimittajalta. Tämä sopimus ei tuota puitejärjestelyyn valituille sopimustoimittajille yksinoikeutta kaupungin hankkimiin tässä sopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Tilaus tehdään erikseen työkohtaisesti.

Tarjouspyynnössä on mainittu, että puitesopimus tehdään 3–4 sopimuskumppanin kanssa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää, että puitejärjestelyn piiriin valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa.

 1. RKV-Tekniikka Oy
 2. Euro Service Oy
 3. Suomen Hormimestarit Oy
 4. Trio Ilmastointi Oy
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Olli Mäki, tiimiesimies, puhelin: 09 310 87831

olli.maki@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Tarjouspyynnön liite Sopimusluonnos
3. Tarjouspyynnön liite ESPD
4. Tarjouspyynnön liite_ Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
5. Avauspoytakirja 216271
6. Vertailutaulukko_ 216271

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.