Muutos esiopetuksen toimipaikkakohtaisen paikkamäärän vahvistamisesta

HEL 2019-001017
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 6 §

Esiopetuksen toimipistekohtaisen paikkamäärän vahvistaminen keväällä 2019

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti oikeuttaa varhaiskasvatusjohtajan vahvistamaan toimipaikkakohtaiset esiopetuksen paikkamäärät paikkatarpeen selvittyä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Esiopetuksen järjestämispaikat päätetään vuosittain kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa. Esiopetuksen järjestämispaikat on päätetty 6.11.2018 ja samalla on todettu esiopetuksen ottamiseen liittyvät kriteerit.

Hakuajan päätyttyä ja paikkatarpeen selvittyä on suomenkielinen jaosto vuosittain vahvistanut esiopetuksen järjestämispaikat.

Suomenkielinen jaosto oikeuttaa varhaiskasvatusjohtajan vahvistamaan esiopetuspaikat keväällä 2019. Esiopetukseen haku päättyy 23.1.2019 ja perheille on luvattu ilmoittaa esiopetuspaikat viikolla 11. Aikataulullisista syistä olisi perusteltua, että varhaiskasvatusjohtaja vahvistaa esiopetuksen toimipistekohtaiset paikkamäärät esiopetushaun jälkeen. Esiopetuksen paikkamäärät vahvistetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämien kriteereiden mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätietojen antaja

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 09 310 42550

nina.onufriew@hel.fi