Tutkimus, Kaupunkiraideliikenteen työajat, työhyvinvointi ja kuljetusten turvallisuus, Työterveyslaitos

HEL 2019-001221
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 51 §

Kaupunkiraideliikenteen kuljettajien työajat, työhyvinvointi ja kuljetusten turvallisuus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Työterveyslaitos on tutkinut raitiovaunun- ja metrokuljettajien kuormittumista ja palautumista. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa
a) työaikajärjestelyiden yhteyksistä uneen, vireyteen ja sen hallintakeinoihin sekä fysiologiseen ja koettuun kuormittumiseen ja palautumiseen erilaisten työvuorojen yhteydessä
b) kuljettajien kokemuksista työajoista, työhyvinvoinnista ja kuljetusten turvallisuudesta.

Kyselyaineiston perusteella molempien kuljettajaryhmien terveys ja työkyky sekä työhyvinvointi olivat verraten hyvällä tasolla. Poikkeuksia tästä olivat uni ja vireys sekä vaikutusmahdollisuudet työssä. Kenttäaineiston perusteella uneliaisuus on stressiä yleisempää työvuoron aikana. Uneliaisuus korostui jonkin verran työvuorojaksojen (esim. 3-4 perättäistä aamuvuoroa) ensimmäisissä vuoroissa. Tauotus vähensi uneliaisuutta. Univaje oli yleisin raportoitu ajonaikaisen uneliaisuuden syy.

Tutkimuksessa annettiin viisi suositusta:

  • Suositus 1: Selvitys yövuoron käyttöönotosta aikaisten aamuvuorojen ja myöhäisten iltavuorojen vähentämiseksi
  • Suositus 2: Biomatemaattisen vireysmallinnuksen hyödyntäminen
  • Suositus 3: Työvuorokohtaisten kyselyjen ja kenttäkelpoisten mittausmenetelmien hyödyntäminen kuormittumisen ja palautumisen arvioinnissa
  • Suositus 4: Kuljettajien vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen työhön
  • Suositus 5: Vaaratilanteista ilmoittamisen kehittäminen

Tutkimuksen loppuraportti on liitteenä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätietojen antaja

Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35564

arttu.kuukankorpi@hel.fi