Luonnonsuojelualueen laajennusosan perustaminen, Maununneva

HEL 2019-001457
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 543 §

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Maununnevan luonnonsuojelualueen laajennusalueen perustamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Maununnevan luonnonsuojelualueen laajennusalueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojeluperusteet luonnonsuojelualueen laajentamiseksi

Maunnevan luonnonsuojelualueen laajennus on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 kohteista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.

Maununnevan luonnonsuojelualueen laajennusosat täyttävät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Alueella on harvinainen tai harvinaistuva eliöyhteisö tai ekosysteemi, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa. Maununnevan luonnonsuojelualue ja sen yhteyteen liitettävät laajennusosat edustavat Etelä-Suomen ja erityisesti Helsingin oloissa harvinaistuneita luontotyyppejä ja suotyyppiryhmiä.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen laajennuksen tarkoituksena on parantaa vuonna 1991 rauhoitetun suoalueen (1,25 ha) vesitaloutta ja ekologista tilaa sekä lisätä suoluonnon ja suoluontotyyppien pinta-alaa.

Vuonna 2007 tehdyn selvityksen perusteella oli ilmeistä, että alueen suoluonto oli köyhtymässä kuivumisen seurauksena. Laajennusosien (0,14 ha) rauhoituksen myötä alueen vesitasapainoa voidaan säädellä ennallistamistoimin, kuten lasku-uomia patoamalla ja veden poisvirtausta säätelemällä. Ennallistamis- ja hoitotoimet on määritelty alueen uudessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Valmistelu

Maununnevan luonnonsuojelualueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma 2019−2028 ympäristönsuojeluyksikön virkatyönä ja se on liitetty rauhoitusesitykseen. Suunnitelmassa esitetään tarpeelliset toimenpiteet alueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja virkistyskäytön ohjaamiseksi.

Alueen sijainti ja rajaus

Maununnevan luonnonsuojelualue laajennusalueineen sijaitsee 33. kaupunginosan (Kaarela) osa-alueen 332 (Maunnunneva) korttelissa 54. Suojelualue rajautuu lännessä Perhekunnantiehen ja eteläkaakossa Juoksuhaudantien ja Vannetien pientalotontteihin sekä pohjoisessa Nevapuiston lähivirkistysalueeseen.

Kiinteistötiedot ja omistus

Maununnevan luonnonsuojelualue laajennusalueineen sijaitsee kokonaisuudessaan yhdellä Helsingin kaupungin omistamalla kiinteistöllä (091-033-9908-0022). Kiinteistöön ei kohdistu rasitteita. Lainhuutotodistus on liitteenä 3.

Kaavatiedot

Asemakaavassa numero 12359 alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL). Lähivirkistysalue suojelualueen välittömässä yhteydessä on merkitty nimellä Nevapuisto (VL). Suojelualuetta ympäröivät tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO), joissa rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e = 0,25. Yleiskaavassa 2016 alue sijoittuu asuntovaltaisen alueen sisään.

Luontoarvot

Ekologiset yhteydet

Maununnevan luonnonsuojelualue sijaitsee noin 500 m etäisyydellä Keskuspuistosta ja sijoittuu kahden viherkäytävän välityksellä puiston länsipuolelle. Maununnevan suojelualue on siten kohtuullisen hyvin yhteydessä suurempaan luonnon ydinalueeseen, joten geenienvaihto lajien välillä on mahdollista.

Geologia, topografia ja valuma-alueet

Suojelualueen maaperä on yhden metrin syvyydellä osin hiekkamoreenia ja osin savea. Savialue sijoittuu suojelualueen keski- ja pohjoisosaan. Perhekunnantien länsipuolella on kalliomaata. Maanpinta laskee kohti suojelualuetta luoteen suunnalta. Suojelualueen ylin kerros on pääosin turvetta. Maununnevan luonnonsuojelualue sijoittuu Vantaanjoen ja Mätäojan valuma-alueiden väliselle vedenjakajalle. Suoalueen valuma-alue on supistunut merkittävästi lähialueen rakentamisen seurauksena.

Luontotyypit ja kasvillisuus

Vallitsevat luontotyypit luonnonsuojelualueella ovat eriasteisesti muuttuneita suotyyppejä tai turvekankaita. Maununnevan luonnontilaisin keskiosa edustaa kohosuota, jonka suotyyppeinä esiintyy sara- ja tupasvillarämettä. Sararäme on luokiteltu Etelä-Suomessa erittäin uhanalaiseksi ja tupasvillaräme vaarantuneeksi luontotyypiksi. Alueen reunaosissa on vaihtelevia turvekankaita, luhtia ja korpimuuttumia.

Laajennusosista eteläinen edustaa luontotyyppinä luhtaista ruohokorpea ja käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa ja koillinen laajennusosa korpirämemuuttumaa. Kumpikin luontotyyppi on luokiteltu uhanalaiskategoriaan viimeisessä valtakunnallisessa 2018 arvioinnissa Etelä-Suomen osalta.

Alueen käyttö

Maununneva on ollut viime vuosikymmenet pääasiassa ympäristön pientaloalueella asuvien kaupunkilaisten lähivirkistysaluetta. Suojelualue voi edelleen toimia virkistysalueena, mutta kulunohjauksesta on yhä huolehdittava riittävin rakentein ja opastein. Tiettyjä osia Maununnevasta voidaan hoitaa harventamalla puita, puuntaimia ja pensaita – erityisesti, jos osoittautuu, että ne haihduttaessaan kuivattavat suokasvillisuutta merkittävästi tai alkavat peittää liikaa suon avoimia osia.

Kulkureittien suunnittelulla ja ylläpidolla varmistetaan, ettei suojelun tarkoitus vaarannu kulutuksen vuoksi.

Rauhoitusmääräykset

1. Yleiset rajoitukset

Luonnonsuojelualueella on kielletty:

 • rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen
 • ojien kaivaminen, maa-ainesten, turpeen tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen
 • puutarhajätteen siirtäminen, läjittäminen ja kompostointi
 • puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen
 • muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen
2. Liikkumisrajoitukset

Alueella on kielletty:

 • moottoriajoneuvolla liikkuminen lukuun ottamatta alueen hoidon kannalta välttämätöntä liikkumista
 • koirien ja kissojen ja muiden lemmikkien irti pitäminen
3. Luonnonsuojelualueella on sallittu:
 • vaarallisiksi arvioitujen puiden ja niiden oksien tapauskohtainen poistaminen
 • toimenpiteet hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkemmin osoitetulla tavalla

Määräyksistä saa Uudenmaan ELY-keskuksen luvalla poiketa, jos se on luonnonsuojelualueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta perusteltua.

Korvausmenettely

Helsingin kaupunki ei vaadi valtiolta luonnonsuojelulain mukaista korvausta rauhoituksen mahdollisesti aiheuttamasta taloudellisesta haitasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Maununnevan luonnonsuojelualue rauhoitettiin Helsingissä harvinaiseksi käyvien suotyyppien ja suokasvien säilyttämiseksi (28.11.1991 päätös 1433). Alueella vuosina 2007 ja 2008 tehtyjen luontoinventointien perusteella päädyttiin esittämään suojelualueen laajentamista, jotta suoalue saataisiin säilymään laajennusosien ennallistamisen avulla kosteampana ja suoluonnolle suotuisampana.

Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2008−-2017 pohjalta laajennusalueen rauhoittamista on valmisteltu vuodesta 2011 alkaen, jolloin ympäristökeskus oli yhteydessä kiinteistövirastoon maanvaihtoprosessin käynnistämiseksi. Kaupunkiympäristön toimialan maanhankinta toimitti maanvaihtoprosessin yksityisen maanomistajan kanssa. Maanomistaja luovutti kaupungille omistamaansa suoaluetta ja sai kompensaationa ja kaupan avulla kaupungilta maata kiinteistönsä koillispuolelta. Laajennusosista eteläisempi on Helsingin kaupungin lähivirkistysaluetta, eikä sen liittäminen suojelualueeseen edellyttänyt maanvaihtoja. Alueiden liittäminen suojelualueeseen on huomioitu alueen asemakaavan muutoksessa Kvsto 22.6.2016 § 198.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 01.03.2019 § 47

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Maununnevan luonnonsuojelualueen laajennusosien perustamista sekä hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Jari-Pekka Pääkkönen
Lisätiedot

Pekka Paaer, luontokouluopettaja, puhelin: +358 9 310 31515

pekka.paaer@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi