Vuokraus, maa-alueen vuokraaminen Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin rakentamista varten

HEL 2019-001774
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 542 §

Maa-alueen vuokraaminen Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin rakentamista varten

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) osoitteessa Ratasmyllynkuja 3 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 9 738 neliömetrin suuruisen alueen perustettavalle kiinteistöyhtiölle K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali (Y-tunnus 3004407-1).

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on arvonlisäverottomana 42 076,80 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 2 160 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on laskettu suunnitteilla olevan voimistelu- ja liikuntahallin 3 600 kerrosneliömetrin mukaan. Jos hallia myöhemmin laajennetaan, vuokra määritellään rakennetun alueen mukaiseksi.

2

Vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä. Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alusta, jolloin hallin rakennustyöt alkavat.

3

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Sulje

K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalin hakemus

Antti Korpela, Mika Mäkeläinen ja Jere Aromäki ovat hakeneet perustettavan kiinteistöyhtiön (K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali) nimissä maa-alueen vuokrausta kaupungin omistamalta tontilta osoitteesta Ratasmyllynkuja 3 liikuntatoimintaa varten vähintään 25 vuoden ajaksi. Alue sijaitsee Myllypurossa Vartiokylän kaupunginosassa lähellä Myllypuron muita liikuntapalveluja.

Perustettavan kiinteistöyhtiön tarkoituksena on rakentaa vuokrattavalle alueelle liikunta- ja voimisteluhalli palvelemaan ensisijaisesti teline- ja muuta voimistelua harrastavien tarpeita pääkaupunkiseudulla. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa 3 600 kerrosneliömetrin suuruinen halli, jossa on yksi monitoimisali ja telinevoimistelun harjoitussali. Tiloihin tulee myös kahvio/ravintola oheistiloineen sekä toimisto- ja kokoustiloja. Hallin yhteyteen voidaan myöhemmin rakentaa toinen noin 1 500−1 900 kerrosneliömetrin suuruinen monitoimisali aputiloineen. Harrastustoiminnan lisäksi tiloissa voidaan järjestää mm. eri voimistelulajien kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja ja muita tapahtumia.

Helsingissä telinevoimistelu on keskittynyt lähinnä Töölön kisahalliin ja Liikuntamyllyyn, joiden harjoitteluolosuhteet eivät kaikilta osin täytä lajin keskeisiä laatuvaatimuksia. Tilojen kapasiteetti on seurojen ja harrastajien mukaan täysin ylikuormittunut. Laadukkaiden harrastustilojen puute on hidastanut seurojen toiminnan laajentumista ja rajannut harrastajamäärien kasvua.

Nyt käynnistyvä hallihanke omalta osaltaan turvaa lajin kehittymistä ja vähentää paineita muiden käytössä olevien hallien osalta. Hanke tarjoaa kaupungin liikuntastrategian mukaisia palveluja ja on voimisteluseurojen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä. Toteutuessaan se hyödyntää myös liikuntapalvelukokonaisuuden toimintaa.

Perustettavan kiinteistöyhtiön laatimien suunnitelmien mukaan rakennustyöt alkavat tammi−huhtikuussa 2020 ja hallin käyttöönotto sijoittuu syyskuun 2020 ja tammikuun 2021 väliseen aikaan.

Perustettava kiinteistöyhtiö tulee kustannuksellaan vastaamaan liikunta- ja voimisteluhallin rakentamisesta ja ylläpidosta. Hallin yhteyteen rakennetaan vuokralaisen toimesta pysäköintialue palvelemaan hallin käyttäjiä.

Voimassa oleva asemakaava ja alueen hallinta

Alueella on voimassa 14.5.2004 lainvoiman saanut asemakaava 10989, jossa alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU).

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun asti. Alue on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 9 738 m². Asemakaavan sallima rakennusoikeus vuokra-alueella on 5 500 m².

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Vuokra lasketaan suunnitteilla olevan hallin kerrosneliömetrien (3 600 k-m²) mukaan. Maan pääoma-arvona pidetään elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2018 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1948) on 11,69 euroa. Vuosivuokrana peritään 5 prosenttia alueen pääoma-arvosta. Vuosivuokraksi tulee siten 3 600 k-m² x 12 euroa/k-m² x 19,48 x 5 % = 42 076,80 euroa.

Vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kun vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Subvention jälkeen perittävä vuosivuokra on 21 038,40 euroa. Vuokra-aikaa 1.1.2029−31.12.2043 koskevasta vuokranmääräytymisestä päätetään viimeistään 31.12.2026.

Liikunta- ja voimisteluhallin laajentaminen rakennusoikeuden puitteissa on mahdollista myöhemmin. Vuokra tarkastetaan siinä yhteydessä rakennetun alueen kerrosneliömetrien mukaiseksi.

Toimivalta alueiden vuokraamisessa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan nojalla päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokraamisesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Kaupungin antama tuki K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusalille ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.06.2019 § 124

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata perustettavalle kiinteistöyhtiölle K Oy Helsingin Liikunta- ja voimistelusali (Y-tunnus 3004407-1, hakijat: Antti Korpela, Mika Mäkeläinen ja Jere Aromäki) Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) Helsingin kaupungin omistamalle tontille, osoitteessa Ratasmyllynkuja 3, 00900 Helsinki, karttaliitteeseen merkityn 9 738 neliömetrin suuruisen alueen (kaavayksikön tunnus 91-45-63-5) liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiarvon pistelukua 1948 on 42 076,80 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa
2 160,00 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on laskettu suunnitteilla olevan voimistelu- ja liikuntahallin 3 600 k-m²:n mukaan. Mikäli liikunta- ja voimisteluhallia laajennetaan myöhemmin vuokra tullaan määrittelemään rakennetun alueen mukaiseksi.

2

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti.

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alusta, jolloin hallin rakennustyöt alkavat.

3

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi