Hämeentien raitiotien hankesuunnitelma

HEL 2019-001912
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 253 §

Hämeentien raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeentien raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat (välillä Junatien silta – Hakaniemi) siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 6,6 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankkeen tarpeellisuus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 § 110 Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman. Liikennesuunnitelman mukaan Hämeentielle tehdään kantakaupungin tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä sujuvoittavia järjestelyjä. Katu muutetaan kevyelle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi, jolla huolto- ja tontilleajo on sallittu. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 12.12.2017 § 271 Hämeentien, Hakaniemen torikadun, Helsinginkadun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun katusuunnitelmat.

Hämeentien joukkoliikenteen sujuvoittamistavoite on HSL:n hallituksen 10.2.2015 hyväksymän raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukainen. Raitioradan rakentaminen ja ratasähkötyöt ovat tarpeen Hämeentien parantamishankkeen toteuttamiseksi raitioliikenteen osalta.

Suunnitelmien mukainen korotettu raitiotie vähentää autojen raitioliikenteelle aiheuttamia häiriöitä ja parantaa raitioliikenteen luotettavuutta. Hämeentien liikennesuunnitelman valmistelun yhteydessä tehtyjen selvitysten mukaan muutokset nopeuttavat raitioliikennettä 1,5 minuuttia pohjoisen suuntaan ja 2 minuuttia etelän suuntaan. Uudet pysäkkijärjestelyt tuottavat laadukkaampaa matkustajapalvelua.

Raitioliikenteen liikennöintikustannusten arvioidaan pienenevän noin 0,5 milj. euroa vuodessa. Raitioliikenteen osalta hankkeesta saatavat rahalliset ja laadulliset hyödyt liittyvät raitioliikenteen nopeutumisen ja sujuvoitumisen lisäksi kunnossapitokustannusten pienenemiseen. Kunnossapitokustannukset pienenevät hieman (noin 3000 euroa/v) yhden vaihteen poistamisen johdosta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 7.3.2019 hyväksyttäväksi Hämeentien raitioradan rakentamisen välillä Junatien silta - Hakaniemi hanke-suunnitelman ja Hämeentien raitioradan ratasähkötöiden välillä Junatien silta-Hakaniemi hankesuunnitelman niin, että hankkeiden kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankintoihin sisältyvät sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 6,6 milj. euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Hankesuunnitelmat ovat liitteinä 2 ja 3. Kustannusarviot ovat liitteinä 4 ja 5.

Hankkeen sisällöstä

Raitioliikenne erotetaan muusta ajoneuvoliikenteestä korotetulla kiskoalueella, mikä vähentää autojen raitioliikenteelle aiheuttamia häiriöitä ja parantaa raitioliikenteen luotettavuutta. Hämeentien raitiovaunupysäkit järjestellään uudelleen ja rakennetaan uusille paikoille. Raitiovaunupysäkit Väinö Tannerin kentän kohdalta siirretään Neljännen ja Viidennen linjan väliin. Hämeentie 56-58 edessä oleva raitiovaunupysäkki jaetaan kahtia ja toinen osa siirretään Hämeentie 46-52 eteen ja toinen osa Helsinginkadulle Vaasanpuistikon kohdalle. Helsinginkadun korotetulle raitiotien kiskoalueelle sijoitetaan uusi raitiotiepysäkki lännen suuntaan.

Hämeentien ja Helsinginkadun risteykseen uusitaan raitioradan kaksi vaihdetta. Lisäksi liikennettä sujuvoitetaan poistamalla Hämeentieltä Arenatalon kohdalta Toiselle linjalle kääntävä vaihde. Raitioradan vaakageometria muuttuu katusuunnitelmien mukaisesti Hämeentiellä hankkeeseen kuuluvan alueen pituudelta.

Radan rakentamisen ohessa Hämeentien raitioradan alueella toteutetaan ratasähkötöitä ajojohtoverkossa, johtoverkon syöttökaapeleissa ja vaihteiden sähköistyksissä ja lämmityksissä. Näiden töiden yhteydessä uusitaan elinkaarensa päässä olevat laitteet, kaapelit ja metron sähkönsyötön keskijännitekaapeleita urakka-alueella.

Ratasähkötöiden toteuttaminen Hämeentien radan muutoksista erillisenä ei ole mahdollista, sillä ajojohtoverkon kannatinvaijereiden ja yhteiskäyttöpylväiden uusiminen on välttämätöntä raitioradan toiminnan kannalta. Kun metron sähkönsyötön kaapelit uusitaan samalla kertaa, vältytään kadun auki kaivamiselta lähivuosina sähkönsyöttökaapeleiden korjaamisen takia.

Tarkempi selostus hankkeista on liitteinä olevissa hankesuunnitelmissa.

Kustannukset ja rahoitus

Ratatöiden kokonaiskustannukset ovat 6,1 milj. euroa, joka sisältää rakennusurakan kustannusten lisäksi rataan liittyviä erillishankintoja, suunnittelun ja projektin kustannuksia ja hankevarauksen. Ratasähkötöiden kokonaiskustannukset ovat 0,5 milj. euroa, joka koostuu hankittavista materiaaleista ja osista sekä asennustöistä ja kaapelien uusimisesta.

Hankkeesta aiheutuu 35 vuoden poistoajalla käyttötalousvaikutuksia noin 0,17 milj. euroa vuodessa. Tarkempi selvitys kustannuksista ja käyttötalousvaikutuksista on liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksessä ja hankesuunnitelmissa.

Hämeentien raitioradan rakentamisen suunnitteluun on käytetty vuoden 2018 loppuun mennessä noin 0,1 milj. euroa. Raitioradan ja ratasähkötöiden hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 talousarvion investointisuunnitelmaan vuosille 2019-2020 budjetoitu yhteensä 4,3 milj. euroa. Vuoden 2020 osalta hankkeen rahoitus otetaan huomioon laadittavassa talousarviossa.

Aikataulu

Hämeentien liikennejärjestelyjen toteuttaminen on alkanut maaliskuussa 2019. Raitioliikenne katkaistaan urakka-alueelta kokonaan maaliskuun 2019 ja helmikuun 2020 väliseksi ajaksi. Liikennekatkon aikaväli tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myötä. Raitioradan rakentamisen työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteeseen ovat siten merkittäviä.

Liikenne voidaan avata Hämeentieltä Helsinginkadulle kulkevalle osuudelle helmikuussa 2020. Hämeentien osuudella Helsinginkatu - Siltasaarenkatu liikennekatko jatkuu elokuuhun 2020 saakka.

Raitioradan rakentaminen toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan kilpailuttaman yhteinen kunnallistekninen hanke (YKT)-urakan osana. Ratasähkötyöt eivät sisälly YKT-urakkaan, mutta ratasähkötyöt sovitetaan ja aikataulutetaan yhteen YKT-urakan kanssa.

Samanaikaisesti Hämeentien kadunrakennustöiden kanssa on tarkoituksenmukaista ajoittaa toteutettavaksi myös Sörnäisten metroaseman porrasmuutokset, lippuhallin kannen vesieristeen uusiminen sekä lippuhallin sisäpuoliset kunnostustyöt. Liikenneliikelaitoksen johtokunta on 7.3.2019 hyväksynyt Sörnäisten metroasemaan liittyvien töiden hankesuunnitelman, jonka kustannusarvio on 4,1 milj. euroa.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä. Kaupunginhallitus on 21.5.2019 § 364 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet, joiden mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kustannusarvioltaan 5-10 milj. euron hankkeita koskevat hankesuunnitelmat.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi