Yhtiökokoukset vuonna 2019, Malmin Liiketalo Oy

HEL 2019-001994
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 122 §

Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, jakautuminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2019 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.12.2019. Kokouksessa päätetään yhtiön jakautumisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiön hallituksen esittämän jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulje

Malmin Liiketalo Oy

Malmin Liiketalo Oy on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkeista Helsingin kaupunki omistaa 56,43 %. Muut omistajat ovat Driva Group Oy, I-Netshop Oy ja Malmin Saalem Lähetys ry.

Malmin Liiketalo Oy omistaa Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi) tontin 38060/6 sekä tontilla sijaitsen vuonna 1964 valmistuneen liikerakennuksen ja vuonna 1992 valmistuneen toimistorakennuksen.

Tontilla on 8.5.2018 voimaan tullut asemakaavan muutos nro 12274. Asemakaavamuutoksen mukaan tontista 6 muodostuu tontit 8 ja 9. Tontilla 9 on kaavamääräys AK (asuinkerrostalojen korttelialue) ja sillä on 4750 kem² asuinrakennusoikeutta sekä 650 kem² liikerakennusoikeutta. Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen tontille 9 vanhan purettavan vuonna 1964 valmistuneen liikerakennuksen tilalle. Tontille 8 jää edelleen vuonna 1992 valmistunut toimistorakennus.

Ote asemakaavasta on liitteenä 1.

Ylimääräinen yhtiökokous

Malmin Liiketalo Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 18.12.2019. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään yhtiön jakautumisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiökokouskutsu on liitteenä 2.

Jakautuminen

Malmin Liiketalo Oy:n hallitus esittää, että jakautuminen toteutetaan jakautumissuunnitelman mukaisesti, jolloin Malmin Liiketalo Oy jakautuu siten, että sen varat ja velat siirtyvät ilman selvitysmenettelyä kahdelle perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle (Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 ja Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo) ja Malmin Liiketalo Oy purkautuu. Jakautuminen on osakeyhtiönlain (624/2006) 17 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kokonaisjakautuminen.

Jakautumisen tarkoituksena on toteuttaa Malmin Liiketalo Oy:n omistusoikeuden nojalla hallitseman alueen ja siihen kohdistuvien rakennusoikeuksien jako asuntotuotannon, jatkojalostuksen sekä säilytettävien tilojen kannalta tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.

Tontilla 9 talossa A on Helsingin kaupungin omistamissa tiloissa tällä hetkellä vuokralaisena muun muassa Pohjois-Helsingin Musiikkiopiston kannatusyhdistys. Vuokralaisille on kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalveluilla tarjota korvaavia vuokratiloja esimerkiksi tontin 8 tyhjillään olevista tiloista. Kaupungin omistukseen jäävien tilojen käyttöä voidaan tällä tavoin tehostaa.

Malmin Liiketalo Oy:n jakautumisen jälkeen perustettava yhtiön Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20, joka omistaa tontin 9 talon A, osakkeet on tarkoitus myydä. Kauppa suoritetaan siten, että Malmin Liiketalo Oy pyytää ennen jakautumista ostotarjoukset ja valitsee niistä hinnaltaan korkeimman tarjouksen. Tonttipäällikkö hyväksyy Helsingin kaupungin puolesta jakautuneen yhtiön myynnistä saadun korkeimman tarjouksen ja myy korkeimman tarjouksen perusteella Malmin Liiketalo Oy:n jakaantumisen jälkeen Helsingin kaupungin omistuksessa olevat osakkeet Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20.

Jakaantumissuunnitelman ja myytävän tontin 9 markkinahinta-arvion mukaan Helsingin kaupunki saisi tuloja noin 1,1 milj. euroa ja samalla vältytään tontin 9 vanhan liikerakennuksen peruskorjauksesta sekä luovutaan osin vuokraa tuottamattomasta liikerakennuksesta. Malmin hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrelle saadaan lisää asuntoja nykyisen vajaakäytössä olevan vanhan liikerakennuksen tilalle.

Jakautumissuunnitelma on liitteenä 3.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Verohallinto ei hyväksy jakautumista veroneutraaliksi, mikäli Malmin Liiketalo Oy on jakautumishetkellä keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja nykyiset osakkaat pitäisivät hallintaoikeutensa nykyisin hallitsemiinsa huoneistoihin. Näin ollen, osana kokonaisjärjestelyä, Malmin Liiketalo Oy:n yhtiöjärjestys on tarkoitus muuttaa ennen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä siten, että Malmin Liiketalo Oy muutetaan keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä tavalliseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.

Uusi yhtiöjärjestys on liitteenä 4.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi