Ajankohtaiskatsaus, Vantaan Energia Oy

HEL 2019-002080
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 19 §

Vantaan Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Vantaan Energia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan toisen asian kokouksen viidentenä asiana.

Esteelliset: Wille Rydman, Jasmin Hamid, Matti Malinen

Asian aikana kuultavana oli Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla.

Vantaan Energia Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat (omistusosuus suluissa): Svartisen Holding A/S (49,6 %), Suomen Energia-Urakointi Oy
(25,9 %), Solar Power Holding Oy (24,1 %) ja Kolsin Voima Oy
(22,5 %).

Kaupungin omistusosuus Vantaan Energia Oy:stä on 40 %.

Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Matti Parpala.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § k 17

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.