Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen 7.3.2019

HEL 2019-002192
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 169 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitysten eduskuntakäsittely on edelleen kesken.

Perustuslakivaliokunta julkisti 22.2.2019 viimeisimmän lausuntonsa (PeVL 65/2018 vp) lakiesityksistä. Lakipaketti on nyt siirtynyt takaisin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jonka on tarkoitus viimeistellä mietintönsä. Ministeriöt ovat antaneet omat täydennyksensä perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta.

Perustuslakivaliokunta edellyttää lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee maakuntavaalien ajankohtaa, liikelaitoksen palveluvelvoitetta, maakuntien rahoitusta, kunnille maksettavia korvauksia, tietosuojaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskeviin säännöksiin eräitä olennaisia muutoksia. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on perustuslakivaliokunnan mielestä arvioitava vielä EU-notifiointia ja sen merkitystä uudelleen.

Pormestari antaa asiasta suullisen tilannekatsauksen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi