Nimeämispyyntö, Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta toimikausi 1.5.2019-30.4.2022, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2019-002238
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 25 §

Jäsenehdokkaiden nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan nimettäisiin toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022 seuraavat henkilöt:

Varsinaiseksi jäseneksi toimialajohtaja Mikko Aho ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Helsingin kaupunkia tekemään 22.3.2019 mennessä esityksen jäseneksi ja varajäseneksi Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022. Hoitokuntaa koskevan asetuksen mukaan johtokunnassa tulee olla kaupungin edustus.

30.4.2019 päättyvän toimikauden johtokunnassa on toiminut kaupunkia edustavana varsinaisena jäsenenä toimialajohtaja Mikko Aho ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään kaupunginarkkitehti Jukka Kautto.

Asiassa on pyydetty esitys henkilöistä kaupunkiympäristön toimialalta. Esitys on toimialan lausunnon mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala 6.3.2019

Kaupunkiympäristön toimiala esittää Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan jäseneksi toimialajohtaja Mikko Ahoa ja hänen varajäsenekseen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomasta kaudelle 1.5.2019-30.4.2022.

Lisätiedot

Silja Hyvärinen, hallintojohtaja, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nimeämispyyntö 15.2.2019
2. Nimeämispyyntö 15.2.2019, liite, päätös 3.5.2016

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.