Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

HEL 2019-002278
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 249 §

V 24.4.2019, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista liitteen 1 mukaisesti 1.5.2019 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto kumoaa päätöksellä 17.5.2017, 238 § hyväksytyt luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet.

Käsittely

Kirjoitusvirheen korjaus (HL 51 §, 23.4.2019)

Liitteestä 1 kaupungin toimielinten palkkioita koskevaa kohtaa on korjattu toimialalautakuntien osalta siten, että vuosipalkkio maksetaan voimassa olevaa päätöstä vastaten myös jäsenelle. Kirjoitusvirhe on syntynyt aikaisempaa päätöstä kopioitaessa. Perustelujen mukaisesti nykytilaa palkkioiden osalta ei ole ollut tarkoitus muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Muutostarpeet

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksia on tarpeen päivittää luottamushenkilöiden poliittisen yhteistyöhön osalta lisäämällä ansiomenetyksen ja lastenhoidon korvaamisen joustavuutta. Lisäksi taloudellisiin etuuksiin on tehty joitakin sisältöön vähäisesti vaikuttavia tarkennuksia.

Kokous- ja vuosipalkkiot

Kokous- tai vuosipalkkioiden suuruuteen ei esitetä muutoksia. Sanamuotoja on muutettu vastaamaan hallintosääntöä.

Palkkioiden osalta on lisätty nykyistä käytäntöä selkeyttävä määräys kokouspalkkion maksamisesta myös niissä tapauksissa, jos kokousta ei ole yllättävästä syystä johtuen saatu päätösvaltaiseksi. Palkkio maksetaan vain siinä tilanteessa, jos toimielin itse toteaa, ettei kokous ole päätösvaltainen.

Pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja koordinaatioita edistävien toimielinten nimet on päivitetty nykytilaa vastaavaksi. Lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyön nimissä tapaavien kaupungin toimielinten yhteisistä kokouksista on tarkoitus maksaa toimielimen varsinaista kokousta vastaava kokouspalkkio ilman, että toimielimen tarvitsee tällaisen yhteisen tilaisuuden yhteydessä pitää varsinaista kokousta.

Kokouspalkkion puolittamista esitetään muutettavaksi siten, että kokouspalkkio voidaan maksaa varsinaiselle jäsenelle tai varajäsenelle kokonaisena, jos henkilö on ollut paikalla kokouksen alkaessa ja kokouksen päättyessä. Palkkio maksettaisiin varsinaiselle jäsenelle kokonaisena, jos esteellisyyden vuoksi varajäsen on osallistunut varsinaisen jäsenen sijasta yksittäisen asian käsittelyyn. Palkkio maksettaisiin myös varavaltuutetulle kokonaisena, jos hän on tosiasiassa osallistunut koko kokoukseen esimerkiksi kahden eri valtuutetun sijasta.

Luottamustehtävän hoitamiseen liittyvä korvaukset

Ansionmenetyksen sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvausta maksettaisiin jatkossa myös kaupunginhallitusta ja kaupunginvaltuustoa edeltävien ryhmäkokousten ajalta. Korvausta maksettaisiin myös osallistumisesta pormestarin tai kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsumaan poliittisen yhteistyön pohjalta järjestettävään tilaisuuteen (esimerkiksi valtuustoryhmien väliset neuvottelut). Lastenhoidon kustannusten korvausten osalta luovuttaisiin kahdeksan tunnin enimmäisajasta.

Luottamushenkilöiden toiminta keskittyy kokousten lisäksi enenevässä määriin ryhmien kokouksiin ja ryhmien välisiin neuvotteluihin. Uudella menettelyllä varmistetaan luottamushenkilöiden täysipainoiset osallistumismahdollisuudet keskeisiin tilaisuuksiin.

Sähköisen kokousjärjestelmän käyttämiseksi ja kokousaineistoon tutustumiseksi tietokoneen käyttöoikeutta laajennetaan koskemaan kaikkia varavaltuutettuja. Voimassa olevan käytännön mukaan tietokone on luovutettu vain valtuustoryhmän ensimmäisille varajäsenille.

Taksin tai oman auton käyttöön oikeutetun luottamushenkilön matkustusoikeutta laajennetaan kattamaan matkat koko pääkaupunkiseudulla. Tarkoituksena on helpottaa matkustamista luottamustehtävän hoitopaikkaan myös esimerkiksi naapurikaupungissa sijaitsevalta työpaikalta.

Asiaan vaikuttavat säännökset ja määräykset

Kuntalain 82 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan:

  1. kokouspalkkiota;
  2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;
  3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.

Luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista on päätetty kaupunginvaltuustossa 17.5.2017, 238 §. Päätös tuli voimaan valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017. Taloudellisia etuuksia on viimeksi päivitetty 13.9.2017, 314 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

mari.tammisto@hel.fi