Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

HEL 2019-002278
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 412 §

V 19.6.2019, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen viimeiseksi kohdaksi lisätään:

Ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia maksetaan
[…]

  • valtuustoryhmän puheenjohtajalle osallistumisesta kaupunginhallituksen kokousta edeltävään ryhmäkokoukseen

Kaupungin toimielinten palkkiot

Hallintosäännössä määrättyjä muita toimielimiä koskeva kappale korvataan seuraavilla kappaleilla:

Toimialalautakuntien jaostot

  • Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
  • Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Pelastuslautakunta

  • Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
  • Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

  • Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
  • Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

  • Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Kaupunginhallituksen asettamia toimielimiä koskeva kappale muutetaan seuraavasti:

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

  • Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 150 euroa (puheenjohtaja), 130 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Luvun ensimmäiseen kappaleeseen lisätään maininta siitä, että vaaleihin liittyvät kokonaispalkkiot kattavat korvauksen vaalimateriaalien kuljettamisesta ja muusta valmistelutyöstä seuraavasti:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

Lisäksi lukuun lisätään seuraavat kappaleet:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia sekä matkakustannusten korvausta vaalimateriaalin kuljettamiseen ja äänestyksen suorittamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta.

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

  • Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä korvaaminen

Luottamushenkilöiden taloudellisissa etuuksissa on mahdollistettu ansionmenetyksen ja lastenhoidon kustannusten korvaaminen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksia edeltävien ryhmäkokousten osalta kyseisen toimielimen kokoukseen osallistuville jäsenille.

Valtuustoryhmän puheenjohtajat eivät kaikissa tilanteissa ole oikeutettuja korvaukseen. Valtuustoryhmän puheenjohtajalle esitetään lisättäväksi oikeus saada korvausta ryhmäkokouksen ajalta riippumatta siitä osallistuuko hän ryhmäkokousta seuraavaan toimielimen kokoukseen.

Kokous- ja vuosipalkkiot

Luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista on virheellisesti jäänyt edellisen muutoksen yhteydessä puuttumaan maininnat eräiden toimielinten kokous- ja vuosipalkkiosta. Luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin on tarkoitus lisätä määräykset toimialalautakuntien jaostojen ja pelastuslautakunnan vuosipalkkioista sekä selkeyttää taloudellisten etuuksien luettavuutta kokous- ja vuosipalkkioiden osalta.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaaleista maksettavia palkkiota esitetään selkeytettävän lisäämällä maininnat siitä, että kokonaispalkkio sisältää korvauksen vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella ja vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä. Lukuun lisättäisiin myös nykyistä käytäntöä selkeyttävät maininnat ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisen korvauksesta, vaalimateriaalin kuljettamiseen ja äänestyksen suorittamiseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä keskusvaalilautakunnan kokouspalkkioista.

Ehdotetut uudet taloudelliset etuudet ovat liitteenä 1.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 24.04.2019 § 132

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi